Sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ul. Tarasa Szewczenki

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Spółka Akcyjna

40-321 Katowice, ul. Miedziana 5

ogłasza  przetarg ustny (publiczną licytację)

 

Zarząd WPRD S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Miedziana 5 ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego
w drodze publicznej licytacji na:

 sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ul.  Tarasa  Szewczenki w skład której wchodzą:

 1)    prawo użytkowania wieczystego działki nr 21/6 o powierzchni 317 m. kw. objęte Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych nr KA1K/00071698/9 wraz prawem własności budynku podstacji P-8B, zlokalizowanego na tej działce,

2)    prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 21/7 o powierzchni 73 m. kw. objęte Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych nr KA1K/00071698/9

3)    prawo własności wyposażenia podstacji P-8B na  którą  się  składa :   

 a)zestawienie  armatury  z  rozdzielni P-8B  400 V ( konstrukcja  szafowa 24-połowa, odłącznik  nożowy 400A, podstawy bezpiecznikowe z wkładkami 3-faz, przekładniki prądowe, elektroniczny licznik  czterokwadrantowy, odłącznik  szynowy 2000A,  systemy  aluminiowych szyn  zbiorczych  60x5mm),

b)zestawienie  armatury  z  rozdzielni P-8B  500 V ( konstrukcja  szafowa 24-połowa, odłącznik  nożowy 400A, podstawy bezpiecznikowe z wkładkami 3-faz, przekładniki prądowe,  odłącznik  szynowy 2000A,  systemy  aluminiowych szyn  zbiorczych  60x5mm),

c) transformator olejowy 6/0, 4 kV ,  630 kVA

d) transformator olejowy 6/0, 4 kV ,  630 kVA
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto  251.780,00 zł (słownie dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych, 00/100 groszy). Cena wywoławcza jest ceną netto do której doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1) złożenie pisemnej oferty,

2) uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg ustala wadium w wysokości w wysokości 25.178 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem  złotych,  00/100 groszy).

Wadium należy wpłacać przelewem na konto:  PKO BP S.A.  nr konta   80 1020 2313 0000 3902 0552 1481  
z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach – Podstacja P-8B” w terminie do dnia 8 października 2018 r do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg ustala postąpienia na kwotę 2.519,00 zł (słownie: dwa tysiące  pięćset dziewiętnaście złotych, 00/100 groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 9 października 2018 r. do godziny 14 00. Oferty w zamkniętych kopertach  należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie WPRD S.A. względnie przesłać do dnia 9 października 2018 r. do godziny 1400  na adres WPRD S.A. (decyduje data i godzina wpływu). Przedmiot przetargu oraz dokumenty można oglądać, w dni robocze od dnia  7 września 2018 do dnia 5 października 2018 r. w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 32/203-90-33

Oferta złożona do przetargu winna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b) oferowaną cenę, przy czym w ofercie muszą być wyszczególnione oferowane cena za poszczególne składniki nieruchomości przy czym: - za prawo użytkowania wieczystego zabudowanej podstacją P-8B działki nr 21/6 w kwocie nie niższej niż 178.300 zł. netto, za prawo użytkowania wieczystego działki 21/7 w kwocie nie niższej niż 12.500 zł. netto, za prawo własności wyposażenia podstacji P-8B w kwocie nie niższej niż 60.980 zł. netto,

c) kopię dowodu wpłaty wadium,

d) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,

e) oświadczenie oferenta, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

f) oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych ( nie starszy niż 3 miesiące),

h) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

i) kserokopię dokumentu potwierdzające tożsamość osoby,

j) oświadczenie o zapoznaniu się z Specyfikacja Sprzedawanych Aktywów.

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione.

Zastrzeżenie: Miastu Katowice służy prawo pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 21/7.

Do licytacji nie będzie dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Licytacja odbędzie się w dniu 10 października 2018  roku o godzinie 1400  w siedzibie WPRD S.A. w Katowicach przy ul. Miedzianej 5 , w sali konferencyjnej - parter.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu    własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców). Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca    zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej  umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie   zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie   zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we   wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomości zostaną przekazane protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Szczegóły przeprowadzanego przetargu zawarte są w Specyfikacji Sprzedawanych Aktywów umieszczonej na stronie  www. wprdsa.pl

WPRD S.A. w Katowicach zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

  

Zarząd

WPRD S.A.

w Katowicach.

Pobierz /assets/img/icons/files/docx.png Opis działek
Pobierz # ZESTAWIENIE ARMATURY NA P-8b