Ogłoszenie 3. Najem, pranie i konserwacja odzieży roboczej oraz szafek na odzież roboczą.

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych  S.A. ul. Miedziana 5,  40-321 Katowice dziękuje za złożenie ofert: „Najem, pranie i konserwacja odzieży  roboczej oraz  szafek na  odzież  roboczą ”.

Jednocześnie informuje, iż  w związku  z prowadzonym  postępowaniem o  udzielenie zamówienia w  trybie  zapytania o cenę „ Najem, pranie i konserwacja odzieży  roboczej oraz  szafek na  odzież  roboczą”  została wybrana oferta złożona przez:

Impel Rental PRO Sp.  z o.o. Sp.k

53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118

za cenę 5 209,90 zł netto za miesiąc

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:
 najem, pranie i konserwacja odzieży roboczej oraz szafek na odzież roboczą

 

Katowice, 01.09.2017

            Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Katowicach zawiadamia, iż otwarcie ofert zapytania o cenę „Najem, pranie i konserwacja odzieży roboczej oraz szafek na odzież roboczą” odbędzie się w dniu 05.09.2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ulicy Miedzianej 5 w Katowicach (informacje w jakim pokoju w sekretariacie).

 1.   W dniu 18.08.2017 roku jeden z uczestników zapytania o cenę „Najem, pranie i konserwacja odzieży roboczej oraz szafek na odzież roboczą” przedstawił następujące pytania

 

 1. Czy odzież może być wyposażona w kody kreskowe zintegrowane z systemem elektronicznego sytemu kontroli obiegu odzieży, działające na tej samej zasadzie jak chipy (chipy to dodatkowe koszty dla Klienta związane z ich wymianą, zagubieniem chipów itp.)?

 

Odp.1.            TAK

 

 1. Czy Logo firmowe ma być umieszczone na bluzie z przodu małe i z tyłu duże oraz na kurtce z przodu małe z tyłu duże ?

 

Odp. 2.           TAK

 

 1. Czy kurtki zimowe z kapturem mają być użytkowane cały rok, czy w okresie jesienno – wiosennym i zimowy, około 7 miesięcy ?

 

Odp. 3.           TAK

 

 1. Jaki jest oczekiwany harmonogram ilości kompletów na pracownika, jak i prań ?

 

Odp. 4.           3 Komplety, pranie raz na tydzień

 

 1. Czy dopuszczane są faktury miesięczne nie 4 tygodniowe, tj. 12 faktur w roku

a nie 13 ?

 

Odp. 5.           TAK

W dniu 21.08.2017 roku  uczestnicy zapytania o cenę „Najem, pranie i konserwacja odzieży roboczej oraz szafek na odzież roboczą” przedstawili następujące pytania.

 

 

 1. Czy kurtka ma być użytkowana przez cały rok?

 

Odp.1. Ma być dostępna przez 8 miesięcy (od 15 września do 15 maja).

 

 1. Czy sezonowo – przez około 7 miesięcy?

 

Odp. 2.  Ma być dostępna przez 8 miesięcy (od 15 września do 15 maja).

 

 1. Czy kurtki mają być także 3, prane 1 x na tydzień?

 

Odp. 3. Mają być dwa komplety z praniem jeden raz na dwa tygodnie.

 

 1.         Czy spodnie mają być typu ogrodniczki lub spodnie do pasa ?

 

Odp. 4. Proszę wycenić dwuwariantowo:

 

            - dla spodni typu ogrodniczki

            - dla spodni do pasa.

 

 

W dniu 22.08.2017 oraz 23.08.2017 roku uczestnicy zapytania o cenę „Najem, pranie i konserwacja odzieży roboczej oraz szafek na odzież roboczą” przedstawili następujące pytania

 

 1. Czy ceny szafek – 10 skrytkowe oraz brudowników powinny być przedstawione jako osobny koszt?

 

Odp. 1. TAK

 

 1. Czy ilość skrytek i brudowników przypadających na pracownika powinna być liczona w następujący sposób: 1 skrytka na odzież letnią + 1 skrytka na kurtki ocieplane, 1 brudownik na około 30 pracowników?

 

Odp. 2. Od dopasowania ilości szaf jest Wykonawca usługi.

 

 1. Czy dopuszczają Państwo możliwość przeprowadzenia negocjacji warunków umowy z Wykonawcą?

 

Odp. 3. Jedynie poprzez zadawanie pytań do 29.08.2017 roku i umieszczenia odpowiedzi do dnia 30.08.2017 roku.

 

 1. Czy przewidują Państwo zaudytowanie zakładów pralniczych oferentów w celu oceny możliwości technicznych oraz warunków higienicznych, w których wykonywana będzie usługa?

 

Odp. 4. NIE

 

 1. Czy oprócz certyfikacji tkaniny, również cały wzór odzieży powinien posiadać odpowiednią certyfikację zgodną z normą EN ISO 20471 KLASA 3? (to ważne przy ewentualnych kontrolach u pracodawcy)

 

Odp. 5. TAK

 

 1. Par.2 ust.1 Umowy : Do Ilu lokalizacji należy dostarczyć odzież?

 

Odp. 6. Odzież ma zostać dostarczona do 1 lokalizacji w której są 3 szatnie

 

 1. Par.2 ust.2 Umowy: Co należy rozumieć pod opłatą konserwacyjną?

 

Odp. 7. Zamawiający zmienia treść §2 ust.2 po przez usunięcie zapisu ,,Przy wszystkich zamówieniach naliczana jest opłata konserwacyjna za każdy produkt''.

 

Zapis otrzymuje nowe brzmienie: Przy wszystkich zamówieniach zwiększających stan odzieży w wyniku zwiększenia zatrudnienia ilości pracowników o którym mowa w §2 ust.3 zwiększeniu ulegnie również miesięczne wynagrodzenie zgodnie z nową ilością odzieży i cenami jednostkowymi określonymi w załączniku nr.1 do Umowy.

 

 1. Par.4 Umowy: Jakiego rodzaju naprawy/opłaty i obróbkę ma obejmować usługa rentalu?

 

Co Zamawiający rozumie po przez zapis: ,,Jeśli po konserwacji odzieży roboczej stwierdzona zostanie jakakolwiek niezgodność z kryteriami jakości Wykonawcy, Wykonawca dokona wymiany odzieży . Może ona zostać wymieniona również na dobrej jakości używaną odzież roboczą''

 

 

Odp. 8. Zamawiający zmienia treść §4 w całości nadając mu następującą treść:

 

Wykonawca zobowiązuje się odbierać odzież roboczą do serwisowania raz w tygodniu zgodnie z ustalonym harmonogramem z zastrzeżeniem możliwości odstępstwa od tej zasady w tygodniach wolnych od pracy. Serwisowanie odzieży roboczej wliczonej w cenę usługi obejmuje pranie i obróbkę przemysłową, kontrolę oraz naprawy w których skład wchodzi:

 

przyszycie guzików, nabijanie nap, skracanie nogawek i rękawów ubrań roboczych i ochronnych, naszywanie łat o powierzchni do ok 10 cm², zszycia ubrań po szwie do długości ok.15 cm, cerowanie maszynowe do długości 5 cm, zwężenia nogawek spodni, doszywanie rzepów, opłata ekologiczna, opłata za transport, przeznakowywanie odzieży i szafek w trakcie umowy, przewijanie odzieży na drugą stronę z brudowników, rozkładanie do szafek skrytkowych, dostęp do systemu internetowego zapewniającego nadzór nad odzieżą.

 

Jeśli po konserwacji odzieży roboczej stwierdzona zostanie jakakolwiek niezgodność z kryteriami jakości Wykonawcy, Zamawiający zgłosi reklamację w terminie 4 dni roboczych od dostawy wraz z imieniem i nazwiskiem, którego dotyczy reklamacja, określeniem części odzieży wraz z kodem kreskowym którego dotyczy reklamacja oraz datę wystąpienia przyczyny reklamacji.

 

Usunięcie przyczyny reklamacji musi nastąpić do kolejnej zaplanowanej dostawy odzieży w przeciwnym razie Wykonawca na czas naprawy odzieży/usunięcia przyczyny reklamacji dostarczy Wykonawcy odzież zastępczą.

 

 1. §5 ust.2 Umowy : Proszę o zmianę terminu czasu dostawy odzieży dodatkowej z 1-2 tygodni do 4-6 tygodni.

 

Proszę o potwierdzenie, że odzież dodatkowa ma trafiać do klienta używana

 

Odp. 9. Zamawiający zmienia w całości treść §5 ust.2 nadając mu nową treść:

Czas dostawy dodatkowego zamówienia wynosi od 4 do 6 tygodni. Odzież dostarczana dodatkowo ma być odzieżą nową, odpowiadającą odzieży z załącznika 1 do Umowy. Dodatkowe zamówienia są fakturowane począwszy od tygodnia dostawy odzieży.

 

 1. §5 ust.4 Umowy: Proszę o zgodę na zmianę ilości odzieży możliwej do zdania na Magazyn Wykonawcy z 30% do 10% oraz konieczność wykupu odzieży w przypadku przekroczenia 10% zgodnie z wartością odzieży nowej pomniejszonej o wartość amortyzacji jednak za kwotę nie mniejszą niż 1% wartości odtworzenia powiększoną o podatek VAT według obowiązującej stawki.

 

Odp. 10. Zamawiający akceptuje zmianę.

 

Powyższy Paragraf otrzymuje treść:

 

W przypadku zmniejszenia przez klienta zakresu usług świadczonych przez Wykonawcę o ponad 10% względem najwyższego poziomu z ostatnich 6miesięcy (każdy model produktu kalkulowany jest oddzielnie) Zamawiający dokona wykupu w/w odzieży za cenę równą  wartości jej odtworzenia  pomniejszoną o okres jej użytkowania tj. 1/36 miesięcznie jednak za kwotę nie mniejszą niż 1% wartości odtworzenia powiększoną o podatek VAT według obowiązującej stawki.

 

Wszelkie zwroty produktów muszą być uzgadniane z Wykonawcą. Zwrot odzieży jest rejestrowany po potwierdzeniu jej przyjęcia w magazynie przez Wykonawcę i podaniu przez Klienta przyczyny zwrotu.

.

 

 1. §7 Umowy: Proszę o zgodę na uzupełnienie treści §7 o ust.2 Umowy: Strony ustalają, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia netto będzie podlegała waloryzacji raz w  roku na pisemny wniosek zainteresowanego, w formie aneksu, jednak nie wcześniej niż po roku od dnia zawarcia umowy z mocą od początku następnego miesiąca, licząc od daty doręczenia pisma. Podwyższenie wynagrodzenia dokonane będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez GUS w Monitorze Polskim za miniony rok kalendarzowy w stosunku do roku go poprzedzającego.

Zmiana wynagrodzenia o którym mowa w §7 ust.2 nie stanowi zmiany umowy.

 

Odp. 11. Zamawiający wyraża zgodę na zapis.

 

 1. §10 ust.1 Umowy: W nawiązaniu do SIWZ ust.5 proszę o określenie terminu trwania umowy na 3 lata.

 

Odp. 12. Umowa zostanie podpisana na 36 miesięcy

 

 1. §11ust.2 Umowy: Proszę o zgodę na zmianę proponowanych 2 pisemnych powiadomień na 3 pisemne powiadomienia.

 

Odp. 13. Zamawiający akceptuje proponowaną zmianę.

 

 1. §11 Umowy: Proszę o zgodę na dopisanie ust.6 o treści:

 

W przypadku rozwiązania przez Klienta Umowy ze skutkiem bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy, jej zakończenia lub rozwiązania z winy Zamawiającego, Zamawiający ma obowiązek wykupu odzieży po cenie równej  wartości jej odtworzenia  pomniejszoną o okres jej użytkowania tj. 1/36 miesięcznie jednak za kwotę nie mniejszą niż 1% wartości odtworzenia powiększoną o podatek VAT według obowiązującej stawki wraz z odzieżą pozostającą w magazynie Wykonawcy.

Odp. 14. Zamawiający akceptuje powyższy punkt.

 

 1. §12 Umowy: Proszę o uzupełnienie powyższego ustępu o zapis:

 

Odzież może być serwisowana jedynie przez Wykonawcę w terminach i częstotliwością ustaloną przez strony. Wynajmujący nie ma prawa sam prać i konserwować Odzieży ani zlecać tych czynności osobom trzecim.

 

Szafy na odzież czystą i brudną mogą być wykorzystywane jedynie do przechowywania Odzieży. Przemieszczanie ich poza lokalizację, do której zostały dostarczone, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Wykonawcy.

 

Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za Odzież i Szafy w czasie, gdy znajdują się one w jego posiadaniu, w szczególności za ich utratę i zgubienie.

 

Wynajmujący jest zobowiązany poinformować wierzycieli o prawie własności Wykonawcy w stosunku do przedmiotu wynajmu (Odzieży i Szaf) w przypadku zajęcia majątku Wynajmującego oraz zawiadomić Wykonawcę pisemnie w ciągu 3 dni o zgłoszonych roszczeniach wierzycieli.

            Odp. 15. Zamawiający akceptuje powyższy zapis uzupełniając

 

 1. §12 o wskazaną treść.

 

Proszę o określenie wymaganego czasu amortyzacji odzieży:

 

Odp. 16Amortyzacja ma być zgodna z terminem trwania umowy, tj.36 miesięcy

 

 1. Czy Wykonawca zobligowany jest do posiadania przez cały okres trwania umowy polisy OC?

 

Odp. 17. Tak, Wykonawca musi posiadać polisę OC na kwotę min.1.000.000 zł

 

 1. Jaki skład i gramaturę ma mieć zamawiana przez Klienta odzież:

 

Odp. 18. 1) Kurtka ocieplana z kapturem w kolorze pomarańczowym zgodna z normą EN 20471 klasa III z certyfikatem.

Skład materiału: 70PES/30BW

Gramatura: 240 g/m²

2) Bluza robocza i spodnie robocze w kolorze pomarańczowym zgodna z normą EN20471 klasa III z certyfikatem

Skład materiału: 60BW/40PES

Gramatura: 230 g/m²

3) Koszula flanelowa

Skład materiału:100% bawełna

Gramatura: 170 g/m²

W odzieży ochronnej taśmy odblaskowe 3M

 

 1. Proszę o potwierdzenie czy szafy mają stanowić osobną pozycję w ofercie czy mają być wliczone w cenę?

Odp. 19. Szafy mają stanowić osobną pozycję w ofercie

 

 1. Czy oferta cenowa ma być w oparciu o 4 tygodnie czy pełny miesiąc?

 

Odp. 20. Oferta ma być w oparciu o pełny miesiąc oraz w ujęciu rocznym wraz z wymienionymi wcześniej usługami i naprawami wliczonymi w cenę uzupełniona o ceny odtworzeniowe odzieży.

 

 1. Zmiana zapisów załącznika nr 1

 

 1. Ubrania firmowe bluza                 73 [szt.]
 2. Ubranie firmowe spodnie             73 [szt.]
 3. Koszula flanelowa                        73 [szt.]
 4. Kurtka ocieplana z kapturem73 [szt.]

                               
Zmiana zapisów załącznika nr 1
 24.08.2017 godz. 13.50

 

 1. Ubrania firmowe bluza 219 [szt.]
 2. Ubranie firmowe spodnie                    219 [szt.]
 3. Koszula flanelowa                               219 szt.]
 4. Kurtka ocieplana z kapturem             146 [szt.]

 

 1. Adres e-mail do kontaktu m.sopot@wprdsa.pl

W dniu 24.08.2017 roku  uczestnicy zapytania o cenę „Najem, pranie i konserwacja odzieży roboczej oraz szafek na odzież roboczą” przedstawili następujące pytania.

 

 1. Czy dopuszczają Państwo następujący skład i gramaturę certyfikowanej odzieży: bluza, spodnie do pasa ogrodniczki, kurtka - 80/20% Pes/Co, 225 g/m2? Skład ten wynika z wymogów certyfikacji zgodnej z normą EN ISO 20471 KLASA 3 oraz  specyfiki środowiska pracy z wystąpieniem zabrudzeń substancjami typu asfalt i pochodnymi.

 

Odp. 1. Nie, w punkcie 18 z pytań z dnia 22.08.2017 oraz 23.08.2017 została przedstawiona odpowiedź.

 

 1. Czy przewidują Państwo testy wzorów odzieży zaproponowanej w ofercie?

 Odp. 2. Nie przewidujemy.

W dniu 29.08.2017 roku  uczestnik zapytania o cenę „Najem, pranie i konserwacja odzieży roboczej oraz szafek na odzież roboczą” przedstawił następujące pytanie.

 

 

 • Wskazali Państwo w specyfikacji konkretne parametry składu odzieży,  odp. 18.W związku z tym ponawiam pytanie czy można zaproponować własne, wypróbowane przez wiele lat modele odzieży, właściwe dla Państwa specyfiki, zgodne ze wskazaniami, które różnią się jedynie nieznacznymi  przesunięciami w składzie procentowym  bądź gramaturą np. o 5 g/m². Taka sytuacja pozwoliłaby na optymalny i szeroki dobór modelu odzieży, nie ograniczając się jednocześnie do wskazania  jednego producenta.Odp. 1. Podtrzymujemy odpowiedź jak wcześniej w pytaniu nr. 18 z dnia 24.08.2017r.

 

 1.  
 2. Jedna z firm uczestnicząca w Państwa  zapytaniu o cenę, zwróciła się z pytaniem o możliwość zaproponowania swoich modeli odzieży , spełniających  wszystkie parametry wskazane w SIWZ  - odp. z dnia 24.08.2017 brzmiała, NIE,
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Ogl3-INFORMACJA_O_WYBORZE_OFERTY Informacja o wyborze oferty
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Ogl3-Zalacznik_nr_1 Załącznik nr 1
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Ogl3-Zalacznik_nr_2 Załącznik nr
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Ogl30SIWZ-odziez_robocza SIWZ