Przetarg nieograniczony na sprzedaż łącznie środków trwałych Spółki - postępowanie zakończone.

Komisja ds. sprzedaży Majątku Spółki informuje o zakończeniu postępowania przetargowego i wyborze oferenta za zakup łącznie środków trwałych Spółki w skład których wchodzą pojazdy i urządzenia.

 

OGŁOSZENIE z dnia 28.10.2022 rok

Wojewódzkie Przedsiębiorstw Robót Drogowych S.A. w restrukturyzacji

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

 

Zarząd WPRD S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach przy ul. Miedzianej 5 ogłasza przetarg na:

sprzedaż łącznie środków trwałych Spółki, w skład których wchodzą pojazdy i urządzenia:

Poz. Nr rejestracyjny Marka Model Typ Rodzaj Numer VIN/nadwozia/ramy Rok produkcji
1 SK 7674A MAN 26.414 F2000 Euro 2 ….. Ciężarowy WMAT390866M26736 1999
2 SK 3318P MAN 18.224 ….. Ciężarowy WMAL87ZZZ1Y067177 2000
3 SK 7728F VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 Ciężarowy WV1ZZZ7JZ6X029685 2006
4 BRAK SCHMIDT STRATOS B50B-36 DCXN-450 Podsypywarka solarko -piaskarka Nr. fabr. S2B32239 2008
5 SK 854FL ATLAS COPCO XAS 67 Sprężarka powietrzna Przyczepa lekka YA3063732E0355359 2014
6 SK 83169 WIOLA W ….. Przyczepa SUC350S0040003139 2004
7 SK 22753 NACZEPA NACZEPA Samowyładowcza W25-50 Naczepa SW93A1612X1CH3312 1999
8 BRAK ATLAS 1640ZW ….. Koparka dwudrogowa 168Z301770 2007
9 BRAK DYNAPAC SD2500SC Ciągnik Rozściełacz 100022117L0G000757 2012
10 BRAK BOMAG BW80 ADS Walec mały Walec drogowy 101462002227 2015
11 BRAK DYNAPAC CA302D Walec kołkowy Walec drogowy 10000116T005026 2010
12 BRAK DYNAPAC CC422HF Walec wibracyjny Walec drogowy 5398/S/N43520710 2005
13 BRAK MITSUBISHI FD25 ….. Wózek widłowy F18B-21038 nr.3910 2003

 

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 555 000, 00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Cena wywoławcza jest ceną netto do której doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Składanie ofert częściowych jest niedopuszczalne.

 

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)      Złożenie pisemnej oferty,

2)      Uiszczenie wadium.

 

Ogłaszający przetarg ustala wadium w wysokości 111 000 ,00 zł
(słownie: sto jedenaście tysięcy złotych 00/100).

 

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu, przelewem, na rachunek bankowy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A w restrukturyzacji 40-032 Katowice, ul. Miedziana 5, o numerze: 58 1090 0088 0000 0001 4798 6151, z dopiskiem „Wadium – przetarg na sprzedaż maszyn i urządzeń WPRD S.A.”, w terminie do dnia 14 listopada 2022 r.

Wadium uznaje się za prawidłowo wniesione, jeżeli uznanie rachunku kwotą wadium nastąpiło przed upływem w/w terminu, tj. 15 listopada 2022 r.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty albo od odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie uiści pozostałej części ceny nabycia, w terminie wskazanym przez organizatora przetargu.

Odwołanie, unieważnienie lub zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert albo odrzucenie oferty, nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.

 

Środki trwałe stanowiące przedmiot przetargu znajdują się na terenie nieruchomości położonej
w Katowicach przy ul. Miedzianej 5, można oglądać je do dnia 09 listopada 2022 roku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Numer telefonu: 532-757-110; 697-092-200; 32 349-16-00 (proszę dzwonić od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00).

 

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT ORAZ WYMAGANIA JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ OFERTY:

 

Ofertę wraz z wymienionymi poniżej dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ -OFERTA W PRZETARGU NA SPRZEDAŹ POJAZDÓW I URZĄDZEŃ WPRD S.A. W RESTRUKTURYZACJI”, osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A w restrukturyzacji 40-032 Katowice, ul. Miedziana 5, w terminie do dnia 15 listopada  2022 r. do godziny 12:00. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli oferta wpłynie do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A w restrukturyzacji 40-032 Katowice, ul. Miedziana 5  do dnia 15 listopada 2022 r. do godziny 12:00.

 
Oferta jest wiążąca w okresie 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.
Oferta podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta powinna zawierać:

1)         imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oferenta;

2)         oferowaną cenę;

3)         adres oferenta;

4)         dane kontaktowe oferenta, w tym numer telefonu, numer faksu  i adres e-mail;

5)         dowód wpłaty wadium;

6)         informację na temat numeru rachunku bankowego, na który zostanie zwrócone wadium;

7)         oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu;

8)         oświadczenie oferenta, iż nie wnosi żadnych zastrzeżeń, co do warunków przetargu;

9)         oświadczenie o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży;

10)   oświadczenie, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu lub że oferent ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

11)   aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych
(nie starszy niż 3 miesiące).

12)   oświadczenie, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu lub że oferent ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

13)   oświadczenie, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, o wyrażeniu zgody na poinformowanie o wynikach przetargu drogą elektroniczną.

 

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, zapisane, podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione.

Do przetargu nie będzie dopuszczony podmiot, który nie złożył pisemnej oferty. Termin związania ofertą wynika z przepisów Kodeksu cywilnego. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Do przetargu zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza.

 

Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia się przetargu.

 
MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 15 Listopada 2022 r. o godzinie 12:45, w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych S.A w restrukturyzacji 40-032 Katowice, ul. Miedziana 5, w Sali konferencyjne na parterze budynku administracyjnego.

ODRZUCENIE OFERTY:
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1)         została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2)         nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu, lub jest niekompletna, nieczytelna lub budzi inną wątpliwość.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi oferenta w terminie 7 dni od dnia odrzucenia.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Osoby wybrane jako nabywcy ruchomości zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba wybrana jako nabywca ruchomości jest zobowiązana zapłacić pozostałą część ceny nabycia przelewem, w terminie do 30 dni na rachunek bankowy  wskazany przez organizatora przetargu (liczy się dzień uznania kwotą ceny sprzedaży rachunku bankowego organizatora przetargu).

Wydanie nabytych ruchomości nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy organizatorem przetargu
a nabywcą, po zapłaceniu przez nabywcę pozostałej części ceny nabycia (liczy się dzień uznania rachunku bankowego organizatora przetargu kwotą ceny nabycia).

OPŁATY I KOSZTY

Wszystkie opłaty związane z zawarciem umów sprzedaży ruchomości ponosi w całości nabywca.

Koszty demontażu i transportu nabytych ruchomości obciążają w całości nabywcę.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania, unieważnienia oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

 

 

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png OGŁOSZENIE_SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH-28.10.2022 R Treść ogłoszenia