Opłata mocowa w 2021 roku

Stawka opłaty mocowej zgodnie z komunikatem Urzędu Regulacji Energetyki nr 63/2020 z dnia 30.11.2020r. w wysokości 76,20 zł/MWh, na podstawie art. 74 ust. 4 pkt 1) oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247, dalej Ustawa). Zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 2) Ustawy. Stawka opłaty mocowej dla odbiorców końcowych innych niż określeni w art. 70 ust. 1 pkt 1) Ustawy będzie zastosowana do wolumenu energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach doby. Wybrane godziny doby przypadające na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2021 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2) Ustawy zostały opublikowane w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 listopada 2020r, Nr 58/2020.2 Zgodnie z ww. informacją wybranymi godzinami doby dla każdego z czterech kwartałów roku dostaw 2021 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt. 2 Ustawy jest piętnaście kolejnych godzin każdej doby przypadającej na dzień roboczy (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przy czym pierwsza z tych godzin, każdego dnia rozpoczyna się o 7.00, a piętnasta - o 21.00