Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu firmy ZWSE Białystok

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

 

 

Rada Nadzorcza Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o.

zgodnie z § 18 ust. 1 Umowy Spółki oraz uchwały nr 3/2019 z dnia 3.01.2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu ogłasza:

 

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU

 

Pisemne zgłoszenie kandydatów należy przesłać na adres Spółki WPRD S.A. przy ul. Miedzianej 5, 40-321 Katowice lub złożyć w Sekretariacie Spółki WPRD S.A. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Sp. z o.o.”., w terminie do dnia 16 września 2019 r. do godziny 14:00. O dochowaniu terminu decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

 

Kandydat składa zgłoszenie, zawierające:

1.      list motywacyjny, w tym adres do korespondencji i telefon kontaktowy,

2.      CV z opisem pracy zawodowej; w przypadku osób, które pełniły/pełnią funkcję członka zarządu w spółkach z udziałem Skarbu Państwa – wskazanie podmiotu oraz okresów pełnienia funkcji wraz z informacją o uzyskaniu absolutorium,

3.      kopię dowodu osobistego,

4.      oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy kandydata – odpisy mogą być poświadczone przez kandydata; w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały lub urzędowe odpisy poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

5.      zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o przedstawieniu dokumentu najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

wraz z oświadczeniami o:

1.    posiadaniu wykształcenia wyższego/ wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznawanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2.    posiadaniu co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczeniu usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3.    posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4.    nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach,

5.    korzystaniu z pełni praw publicznych,

6.    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7.    nie pełnieniu funkcji społecznego współpracownika, nie byciu zatrudnionym/ą w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę i nie świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

8.    nie wchodzeniu w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

9.    nie byciu zatrudnionym/ą przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

10.  nie pełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej spółki;

11.  nie wykonywaniu aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,

12.  nie byciu skazanym/ą prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

13.  złożeniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu uprzednio oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa  państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.,

14.   wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu kwalifikacyjnym i zgodzie na kandydowanie na stanowisko Prezesa Zarządu ZWSE Białystok Sp. z o. o.

 

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

 

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 17 września 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będę prowadzone w terminie od 17 września 2019 r. do dnia 20 września 2019 r. w siedzibie Spółki lub w Katowicach na posiedzeniu Rady Nadzorczej. O zakwalifikowaniu do postępowania i terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub osobiście. Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Nieobecność kandydata w wyznaczonym terminie rozmowy kwalifikacyjnej traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w postępowaniu.

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem oceniane będą niżej wymienione zagadnienia oraz założenia strategii działalności Spółki na lata 2019-2021 proponowanej przez kandydata.

Zakres ocenianych zagadnień:

1) wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka;

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;

5) wiedza z zakresu: 

a) rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.

b) analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations.

c) zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników,

d) restrukturyzacji spółek.

 

Informacje o Spółce (Umowa Spółki, schemat organizacyjny Spółki, dane finansowe za 2017 r., wyniki finansowe za 2018 r, wyniki finansowe za I i II kwartał 2019 roku udostępniane są kandydatom dopuszczonym do dalszego udziału w postępowaniu do wglądu w Sekretariacie Zarządu Spółki od dnia 2 września 2019 r. do dnia 16 września 2019 r. w godz. 9:00-14:00, po uprzednim umówieniu się telefonicznym, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

 

Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone w każdym czasie, bez podania przyczyn, bez wyłonienia kandydata. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Rady Nadzorczej Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o.

w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko Prezesa Zarządu VI kadencji

 

 

Na podstawie § 18 ust. 1 Umowy Spółki oraz uchwały nr 3/2019 z dnia 3.01.2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Rada Nadzorcza ZWSE Białystok Sp. z o.o. niniejszym określa zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu VIII kadencji.

 

Część I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1.      Zakres przedmiotowy postępowania kwalifikacyjnego obejmuje:

1)     szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu ZWSE Białystok Sp. z o.o., zwanej dalej Spółką,

2)     tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki,

3)     warunki, jakie powinien spełniać ubiegający się o stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, zwany dalej kandydatem.

 

§ 2

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki przeprowadza Rada Nadzorcza.

 

§ 3

Uchwały Rady Nadzorczej wymagają, w szczególności:

1)     wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego,

2)     dopuszczenia kandydatów,

3)     dokonanie wyboru kandydata,

4)     powołania kandydata do składu Zarządu,

 

Część II

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

 

§ 4

1.    Rada Nadzorcza wszczyna i prowadzi postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

2.    Rada Nadzorcza ustala warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, zwany dalej „kandydatem”.

 

§ 5                                          

Zgłoszenia kandydatów odbywać się będą na podstawie ogłoszenia o konkursie opublikowanego na stronie internetowej Spółki, począwszy od dnia 30 sierpnia 2019 r.


 

Część III

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW

 

§ 6

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w zamkniętych kopertach pocztą lub składane osobiście w sekretariacie Spółki WPRD S.A  przy ul. Miedzianej 5, 40-321 Katowice z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”, w terminie do dnia 16 września 2019 r. do godziny 14.00.

1.    Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

-       życiorys (CV)

-       list motywacyjny,

-       dane kontaktowe, w tym numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), korespondencyjny adres pocztowy,

-       aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

-       odpis dyplomu oraz innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach,

-       oświadczenie o posiadaniu wykształcenia wyższego/ wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznawanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

-       oświadczenie o posiadaniu co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczeniu usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

-       oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

-       oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach,

-       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-       oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

-       oświadczenie o nie pełnieniu funkcji społecznego współpracownika, nie byciu zatrudnionym/ą w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę i nie świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

-       oświadczenie o nie wchodzeniu w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

-       oświadczenie o nie byciu zatrudnionym/ą przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

-       oświadczenie o nie pełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej spółki;

-       oświadczenie o nie wykonywaniu aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,

-       oświadczenie o nie byciu skazanym/ą prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

-       oświadczenie o złożeniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu uprzednio oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa  państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.,

-       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu kwalifikacyjnym i zgodzie na kandydowanie na stanowisko Prezesa Zarządu ZWSE Białystok Sp. z o. o .

 

2.    Do zgłoszenia dołącza się, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata.

3.    Kandydat jest zobowiązany do złożenia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

4.    Odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 1 mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest do przedstawienia oryginałów dokumentów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

5.    Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania – nie podlegają rozpatrzeniu.

6.    Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

7.    Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

8.    Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

 

Część IV

DOPUSZCZENIE KANDYDATÓW DO POSTĘPOWANIA

KWALIFIKACYJNEGO

 

§ 7

1.    Po upływie terminu na przyjmowanie zgłoszeń Rada Nadzorcza przeprowadza wstępną weryfikację prawidłowości złożonych ofert.

2.    Otwarcie kopert ze zgłoszeniami odbędzie się na posiedzeniu Rady Nadzorczej, która zbierze się w dniu 17 września 2019 r.

3.    Weryfikacja prawidłowości zgłoszonych ofert odbywa się przy uwzględnieniu dwóch kryteriów,

a)    dotrzymania przez kandydata terminu zgłoszenia swojej kandydatury poprzez dostarczenie zgłoszenia do Spółki, we wskazanym w ogłoszeniu terminie i miejscu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”,

b)    spełnienia przez kandydata warunków formalnych wskazanych w ogłoszeniu.

4.    Weryfikację zgłoszeń kandydatów należy zakończyć sporządzeniem listy z wyszczególnieniem wszystkich złożonych ofert oraz listy kandydatów dopuszczonych do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

5.    Dopuszczenie poszczególnych kandydatów do dalszego udziału w postępowaniu bądź stwierdzenie, że żaden z kandydatów nie spełnia kryteriów wskazanych w ogłoszeniu, wymaga podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały.

6.    Jeżeli do Spółki we wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta lub też żaden z kandydatów nie spełnia kryteriów wskazanych w ogłoszeniu – Rada Nadzorcza kończy postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów. W tej sytuacji Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

7.    Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

                                  

Część V

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 

§ 8

1.    Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane w siedzibie Spółki lub w Katowicach w terminie od dnia 17 września do dnia 20 września 2019 r.

2.    Rada Nadzorcza powiadamia telefonicznie lub osobiście kandydatów o terminie, godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

3.    Z każdym kandydatem dopuszczonym do postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, oceniając jego predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu.

4.    Rada Nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której oceniana będzie:

1)    wiedza o zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka,

2)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

3)    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

4)    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,

5)    wiedza z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,

6)    wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations,

7)    wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników,

8)    wiedza z zakresu restrukturyzacji spółek,

9)    założenia strategii działalności Spółki na lata 2019-2021 proponowanej przez kandydata.

 

5.    Jeżeli o stanowisko Prezesa Zarządu ubiega się kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokonuje oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

6.    Kandydatom dopuszczonym do rozmów kwalifikacyjnych zostaną udostępnione na ich życzenie, po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, następujące informacje o Spółce i Grupie Kapitałowej:

a)  tekst jednolity Umowy Spółki,

b)  schemat organizacyjny Spółki,

c)  sprawozdanie finansowe za 2017 r., przekazywane z mocy prawa do sądu rejestrowego,

d)  sprawozdanie finansowe za 2018 r., przekazywane z mocy prawa do sądu rejestrowego

e)  sprawozdanie F-01 za okres I-VI 2019 r.,

7.   Dokumenty wymienione w ust. 6 udostępniane są kandydatom dopuszczonym do dalszego udziału w postępowaniu do wglądu w Sekretariacie Zarządu Spółki od dnia 2 września 2019 r. do dnia 16 września 2019 r. w godz. 9:00-14:00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

 

 

 

Część VI

WYBÓR KANDYDATA

 

§ 9

1.    Rada Nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając kwalifikacje kandydatów w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu Spółki oraz wiedzę i predyspozycje kandydatów.

2.    Każdy z członków Rady Nadzorczej ocenia odpowiedzi udzielane przez kandydata indywidualnie.

3.    Każdy z kandydatów odpowiadał będzie na takie same pytania z zagadnień, o których mowa w § 8 ust. 4.

4.    Ocenie podlegają oddzielnie odpowiedzi na każde pytanie. Ocena punktowa dokonywana jest indywidualnie przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w skali 0 - 5 (0 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa).

5.    Ponadto ocenie podlegają kwalifikacje i dotychczasowe doświadczenie kandydata oraz założenia strategii działalności Spółki na lata, 2019-2021 w skali 0 - 10 (0 - ocena najniższa, 10 - ocena najwyższa).

6.    Kolejność określa się łączną sumą punktów przyznanych przez wszystkich członków Rady Nadzorczej danemu kandydatowi.

7.    W przypadku równej liczby punktów Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza ponowną ocenę tych kandydatów. W razie potrzeby przeprowadza się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną, a następnie wyłania najlepszego kandydata.

8.    Rada Nadzorcza powiadamia pisemnie kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

9.    Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład Zarządu, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko Prezesa Zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

10.  Wyłonienie najlepszego kandydata następuje w formie uchwały Rady Nadzorczej i powinno zawierać uzasadnienie, z którego powinno jednoznacznie wynikać, jakimi przesłankami kierowała się Rada Nadzorcza uznając daną osobę za najlepszego kandydata.

             

 

Część VII

POWOŁANIE DO SKŁADU ZARZĄDU

 

§ 10

1.    Powołanie w skład Zarządu następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

2.    Przed podjęciem uchwały Rada Nadzorcza powinna uzyskać zgodę kandydata na powołanie w skład Zarządu.

 

Część VIII

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE

 

§ 11

1.    Rada Nadzorcza sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, który powinien zawierać w szczególności:

a)            datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania,

b)            imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie,

c)            listę kandydatów biorących udział w postępowaniu,

d)            opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał,

e)            treść przeprowadzonych rozmów z kandydatami oraz wyniki postępowania.

2.    Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego wspólników na najbliższym zgromadzeniu wspólników oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

3.    Rada Nadzorcza, na wniosek kandydata, który nie został powołany na Prezesa Zarządu, może w udostępnianym protokole z postępowania kwalifikacyjnego pominąć dane osobowe tego kandydata.

                                    

Część IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 12

1.    W zakresie nieregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy uchwały nr 3/2019 z dnia 3.01.2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu.

2.    Spółka ponosi koszty postępowania kwalifikacyjnego oraz zapewnia jego obsługę organizacyjno-techniczną i biurową.

 

 

 

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego