Biuletyn informacji publicznej

/assets/img/icons/bip.png

Przetargi /assets/img/icons/print.png

Tytuł dokumentu: Sprzedaż majątku w postaci nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Chorzowie w sąsiedztwie ul. Nowej

 

Katowice, 29 sierpnia 2023 r.

Zarząd WPRD S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Miedziana 5 ogłasza przetarg na:

sprzedaż majątku w postaci nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącą całość gospodarczą składającą się z czterech działek o numerach 1471/60, 1472/60, 1732/59, 1733,59 o łącznej powierzchni 0,4552 [ha] zlokalizowanej w Chorzowie
w sąsiedztwie ul. Nowej.

 

1.     Przetarg jest zorganizowany przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach (dalej jako WPRD S.A., Spółka lub Organizator).

2.     Przetarg ma charakter pisemny – ofertowy, prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 września 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych.

3.     Przedmiotem sprzedaży jest majątek w postaci nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącą całość gospodarczą składającą się z czterech działek o numerach 1471/60, 1472/60, 1732/59, 1733,59 o łącznej powierzchni 0,4552 [ha] zlokalizowanej w Chorzowie w sąsiedztwie ul. Nowej.

4.     Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości będących przedmiotem niniejszego przetargu wynosi 102 000,00 złotych netto (słownie: sto dwa tysiące złotych 00/100 groszy).

5.     Wizja lokalna na terenie nieruchomości objętych przetargiem jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się z przedstawicielem WPRD S.A.

Tel. 32-349-16-00,  32-259-90-36,  32-203-90-33

6.     Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

a.     złożenie pisemnej oferty,

b.     uiszczenie wadium,

7.     Organizator ustala wadium w wysokości 10 200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście, 00/100 złotych).

Wadium należy wpłacać w gotówce lub przelewem na konto: Santander Bank Polska S.A. 58 1090 0088 0000 0001 4798 6151, z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na sprzedaż majątku w postaci nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącą całość gospodarczą składającą się z czterech działek o numerach 1471/60, 1472/60, 1732/59, 1733,59 o łącznej powierzchni 0,4552 [ha] zlokalizowanej w Chorzowie w sąsiedztwie ul. Nowej w terminie do dnia 12 wrzesień 2023 r do godz. 10.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

8.     Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie została przyjęta, zwraca się po rozstrzygnięciu przetargu bez odsetek, niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty na rachunek bankowy wskazany przez danego oferenta. Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny zakupu.

9.     Termin składania ofert ustala się na dzień 13 września 2023 r. do godziny 10:00. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż majątku w postaci nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącą całość gospodarczą składającą się z czterech działek o numerach 1471/60, 1472/60, 1732/59, 1733,59 o łącznej powierzchni 0,4552 [ha] zlokalizowanej w Chorzowie w sąsiedztwie ul. Nowej – nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”, należy złożyć w podanym terminie
w sekretariacie WPRD S.A. (ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice) bądź przesłać na adres korespondencyjny WPRD S.A. (ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice). O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu.

10.  Oferta powinna zawierać w szczególności:

a.     w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, adresy zamieszkania, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk ze strony CEIDG), w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej podpisy obojga małżonków, bądź zgoda drugiego małżonka na nabycie;

b.     w przypadku wspólników spółki cywilnej – imię i nazwisko, adres, oznaczenie przedsiębiorcy, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników (wydruk ze strony CEIDG) oraz oświadczenia wspólników, że nabycia chcą dokonać na współwłasność łączną;

c.     w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a posiadających zdolność prawną – oznaczenie, adres, siedzibę, wyciąg z KRS, z którego wynikać będzie uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji oferenta (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego), uchwały właściwych organów lub wspólników o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości – jeżeli uchwały takie są wymagane;

d.     jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika – pełnomocnictwo;

e.     oświadczenie oferenta, o chęci zakupu majątku w postaci nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącą całość gospodarczą składającą się
z czterech działek o numerach 1471/60, 1472/60, 1732/59, 1733,59 o łącznej powierzchni 0,4552 [ha] zlokalizowanej w Chorzowie w sąsiedztwie ul. Nowej za zaoferowaną cenę, przy czym zaoferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza, tj. 102 000,00 złotych (słownie: sto dwa tysiące  00/100 złotych) netto, zaoferowana cena winna zostać wskazana jednoznacznie (kwotowo), poprzez wyrażenie jej liczbowo oraz słownie;

f.      dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego właściwego do zwrotu wadium;

g.     oświadczenie oferenta o zobowiązaniu się oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat, oraz innych kosztów związanych z zwarciem umowy;

h.     oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży – majątku w postaci nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącą całość gospodarczą składającą się z czterech działek o numerach 1471/60, 1472/60, 1732/59, 1733,59 o łącznej powierzchni 0,4552 [ha] zlokalizowanej w Chorzowie w sąsiedztwie ul. Nowej oraz z warunkami przetargu, które przyjmuje jako obowiązujące w ramach planowanej sprzedaży oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady;

i.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargowego;

j.      termin związania ofertą;

k.     podpisy osób uprawnionych do reprezentacji.

l.      strony oferty wraz ze stronami wszystkich załączników powinny być ponumerowane.

11.  Oferty posiadające braki formalne tj. nie spełniające wymogów, o których mowa w ust. 10, zostaną pozostawione bez rozpoznania.

12.  Zawarcie umowy zbycia majątku w postaci nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącą całość gospodarczą składającą się z czterech działek o numerach 1471/60, 1472/60, 1732/59, 1733,59 o łącznej powierzchni 0,4552 [ha] zlokalizowanej w Chorzowie w sąsiedztwie ul. Nowej. wymaga uzyskania zgody właściwych organów Spółki.

13.  Umowa zbycia wyżej wymienionego majątku zostanie zawarta z chwilą złożenia przez Organizatora i wybranego oferenta zgodnych oświadczeń woli w odpowiedniej dla danej czynności formie pod warunkiem, że właściwe organy Organizatora - WPRD S.A. wyrażą zgodę na jej zawarcie.

14.  W przypadku braku zgody właściwych organów Organizatora – WPRD S.A. na zbycie wyżej wymienionego majątku, umowa na zbycie majątku w postaci nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącą całość gospodarczą składającą się z czterech działek o numerach 1471/60, 1472/60, 1732/59, 1733,59 o łącznej powierzchni 0,4552 [ha] zlokalizowanej w Chorzowie w sąsiedztwie ul. Nowej nie zostanie zawarta, a wybranemu oferentowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia za wyjątkiem zwrotu wpłaconego wadium.

15.  Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej budynku przy ul. Żelaznej 9, 40-851 Katowice, w dniu 13 września 2023 r. o godzinie 10:00 Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się w obecności oferentów, którzy stawili się na otwarcie ofert. Z otwarcia ofert sporządza się protokół z jego przebiegu, który powinien zawierać:

a.     oznaczenie czasu i miejsca przetargu,

b.     imiona i nazwiska członków Komisji Przetargowej,

c.     przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej,

d.     listę oferentów z wyszczególnieniem wysokości wniesionego wadium,

e.     imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę siedzibę nabywcy,

f.      cenę zaoferowaną przez nabywcę,

g.     wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w przetargu,

h.     podpis prowadzącego.

16.  Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym, wzmiankę o tym zostanie niezwłocznie umieszczona w protokole. Wzmiankę w protokole zamieszcza się również o wpłaceniu w przypisanym terminie ceny nabycia.

17.  Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

18.  Komisja Przetargowa, dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, a następnie wybiera oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.

19.  Organizator informuje równocześnie wszystkich oferentów, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o oferentach:

a.     których oferty nie zostały odrzucone,

b.     których oferty zostały odrzucone.

W przypadku, w którym kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Organizator  informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów przetarg kontynuowany jest w formie licytacji. Postąpienie wnosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

20.  Przetarg będzie rozstrzygnięty w przypadku, gdy co najmniej jeden z oferentów zaoferuje cenę, co najmniej równą cenie wywoławczej określonej w ust. 5 niniejszego regulaminu.

21.   Przetarg uważa się za zakończony bez rozstrzygnięcia jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny co najmniej równej cenie wywoławczej, o której mowa w ust. 4  ogłoszenia przetargowego, a także jeżeli Organizator przetargu stwierdzi, że żadna z ofert nie spełnia warunków formalnych przetargu.

22.  Organizator przetargu powiadomi pisemnie oferentów o sposobie rozstrzygnięcia przetargu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otwarcia ofert lub zakończenia licytacji.

23.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie. W takim przypadku Organizator przetargu zobowiązany jest do zwrotu wadium bez odsetek na rzecz oferentów niezwłocznie po zamknięciu przetargu - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez poszczególnych oferentów. Skutki przetargu przestają wówczas wiązać, zaś oferentom nie przysługują w stosunku do Organizatora przetargu żadne roszczenia z tytułu zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. W przypadku naruszenia przepisów Organizator przetargu stwierdza unieważnienie przetargu.

24.  Zapłata oferowanej przez nabywcę kwoty musi nastąpić najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora, przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora przetargu.

25.   Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży majątku w postaci nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącą całość gospodarczą składającą się z czterech działek o numerach 1471/60, 1472/60, 1732/59, 1733,59 o łącznej powierzchni 0,4552 [ha] zlokalizowanej w Chorzowie w sąsiedztwie ul. Nowej, obciążają oferenta nabywcę wyżej wymienionego majątku..

26.  Jeżeli w dacie ustalonej jako termin zawarcia umowy sprzedaży majątku w postaci nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącą całość gospodarczą składającą się z czterech działek o numerach 1471/60, 1472/60, 1732/59, 1733,59 o łącznej powierzchni 0,4552 [ha] zlokalizowanej w Chorzowie w sąsiedztwie ul. Nowej.  rachunek bankowy Organizatora przetargu nie będzie uznany kwotą obejmującą całość ceny, skutkiem czego oferent, który w nie uiścił ceny nabycia, traci prawa do żądania zawarcia umowy oraz złożone wadium

27.  Wydanie przedmiotu przetargu w posiadanie nabywcy nastąpi na podstawie odrębnie sporządzonego protokołu zdawczo-odbiorczego niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

28.  Nabywca wyżej wymienionego majątku zobowiązuje się do złożenia w umowie sprzedaży oświadczenia, iż znany mu jest stan prawny i faktyczny przedmiotu umowy i że zostały mu przekazane wszystkie niezbędne dokumenty oraz że nie wnosi żadnych uwag, a ponadto zrzeka się rękojmi za wady. 

29.  Niespełnienie przez wygrywającego przetarg chociażby jednej z poniższych przesłanek, tj.:

a.     niepodpisanie umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu,

b.     niewypłacenie w terminie całości ceny sprzedaży, uważać się będzie za rezygnację wygrywającego przetarg z zakupu przedmiotu przetargu, a wpłacone przez wygrywającego przetarg wadium ulegnie w całości przepadkowi na rzecz Spółki.

 

 Pouczenia

Ogłoszenie przetargowe Organizator przetargu zamieszcza na stronie internetowej Spółki, w widocznym publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1)     członkowie Zarządu Spółki lub jej organu nadzorującego;

2)     podmiot prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

3)     osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4)     małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób o których mowa w pkt 1-3

5)     osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.

 

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

 

W sprawach związanych z przetargiem oraz przedmiotem przetargu, zapytania należy kierować w formie pisemnej lub elektronicznej do Komisji Przetargowej na adres:

a.     poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@wprdsa.pl

b.     korespondencyjny: WPRD S.A.. ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice

 

Załączniki:

1.     Załącznik 1 – wypis z Księgi Wieczystej

2.     Załącznik 2 – Wypis z rejestru gruntów

 

Autor dokumentu:

Data modyfikacji dokumentu: 2023-08-29 11:52:24

Ilość wyświetleń dokumentu: 369

Powrót do kategorii: Przetargi