Sprzedaż Hal I-1 i I-2 (nakładów) -POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż Hal I-1 i I-2 (nakładów) oraz przyłącza elektroenergetycznego wraz z wyposażeniem usytuowanych w Chorzowie przy ul. Legnickiej na gruntach dzierżawionych od CEZ Chorzów S.A. został rozstrzygnięty w dniu 22.10.2020 r.

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

40-321 Katowice, ul. Miedziana 5

ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację)

 

na sprzedaż Hal I-1 i I-2 (nakładów)

oraz przyłącza elektroenergetycznego wraz z wyposażeniem

usytuowanych w Chorzowie przy ul. Legnickiej

na gruntach dzierżawionych od CEZ Chorzów S.A.

 

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 260.000,00 zł (słownie dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych). Cena wywoławcza jest ceną netto do której doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg ustala wadium w wysokości 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: PKO BP Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego 80 1020 2313 0000 3902 0552 1481 z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na Hale I-1, I-2” w terminie do dnia 20.10.2020 r do godz. 14:00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg ustala postąpienia na kwotę 2.600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100).

Termin składania ofert ustala się na dzień 21.10.2020 r. do godziny 13:00. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie WPRD S.A. względnie przesłać do dnia 21.10.2020 r. do godziny 13:00 na adres WPRD S.A. (decyduje data i godzina wpływu). Przedmiot przetargu oraz dokumenty można oglądać, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 603-922-287

Oferta złożona do przetargu winna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b) oferowaną cenę,

c) kopię dowodu wpłaty wadium,

d) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,

e) oświadczenie oferenta, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

f) oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych (nie starszy niż 3 miesiące),

h) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione.

Do licytacji nie będzie dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Licytacja odbędzie się w dniu 22.10.2020 roku o godzinie 13:00 w siedzibie WPRD S.A. w Katowicach przy ul. Miedzianej 5, w sali konferencyjnej (parter).

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. WPRD S.A. w Katowicach zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

  

Zarząd

WPRD S.A.

w Katowicach

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png OGŁOSZENIE WPRD S.A. - SPRZEDAŻ HAL I-1, I-2 Skan oryginału ogłoszenia.