Biuletyn informacji publicznej

/assets/img/icons/bip.png

Przetargi /assets/img/icons/print.png

Tytuł dokumentu: Sprzedaż środków trwałych - postępowanie zakończone

Komisja ds. sprzedaży Majątku Spółki informuje o zakończeniu postępowania przetargowego i wyborze oferenta za zakup łącznie środków trwałych Spółki w skład których wchodzą maszyny, urządzenia.

 

OGŁOSZENIE

Wojewódzkie Przedsiębiorstw Robót Drogowych S.A. w restrukturyzacji

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

 

Zarząd WPRD S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach przy ul. Miedzianej 5 ogłasza przetarg na:

sprzedaż łącznie środków trwałych Spółki, w skład których wchodzą pojazdy i urządzenia:

 

Poz. Nr rejestracyjny Marka Model Typ Rodzaj Numer VIN/nadwozia/ramy Rok produkcji
1 SH68583 Fiat Ducato   Ciężarowy ZFA25000002130579 2011
2 SK9979W VOLKSWAGEN LT46   Ciężarowy WV1ZZZ2DZ4H004221 2004
3 SK775GP VOLKSWAGEN CRAFTER --- CIĘŻAROWY WV1ZZZ2EZ96028263 2009
4 SK25348 VOLVO FH 12 420 Ciągnik siodłowy YV2A4B3A7SB137586 1995
5 SK0132E MAN M-5 M05 ciężarowy WMAM055989M162637 1992
6 SK6693G MAN 18.222 M90 Euro 2   ciężarowy WMAM05B077Y021261 1995
7 SK8154N MAN 18.224 SKRAPIARKA SK 6000 nr.fabr 2602/05 specjalny WMAL87ZZZ1Y067220 2000
8 SK7750G DAF LF 55 --- ciężarowy XLRAE55CF6L322060 2006
9 SK4921J DAF FAT CF85.360T/ZWR Ciężarowy XLRAT85MC7E752470 2007
10 SK936FH MERCEDES - BENZ 1835   Ciągnik samochodowy WDB9540321K320016 1998
11 SK072EE MERCEDES - BENZ AXOR 944.03 1840 LS Ciągnik samochodowy WDF9440321B955397 2006
12 SK937FH MERCEDES - BENZ 1835 LS --- Ciągnik samochodowy WDB9540321K320001 1998
13 SK9972G SKODA ROOMSTER --- osobowy TMBME25J675011940 2006
14 SK8180J SKODA ROOMSTER --- osobowy TMBME25J975059688 2007
15 SK5760N SKODA ROOMSTER --- ciężarowy TMBME25J585056160 2008
16 SK6130G PRZYCZEPA PRZYCZEPA Sprężarka powietrza C-42 przyczepa specjalna WCA1D101061610062 2006
17 CB91659 Ingersoll Rand     Przyczepa -sprężarka powietrza SCZ731EFX7Y318886 2007
18 SK02293 NACZEPA NACZEPA N25.31/1 naczepa 974 1989
19 SK22661 SAM OTL Jednoosiowa Przyczepa O197 1973
20 SK22658 PRZYCZEPA PRZYCZEPA Paliwowa CP -16A Przyczepa O1760075 1977
21 SK22660 PRZYCZEPA PRZYCZEPA D46B 2ośiowa Przyczepa 1979387 1987
22 SK22664 PRZYCZEPA Specjalna Skrapiarka EK-1600 Przyczepa 634 1989
23 SK02292 NACZEPA NACZEPA Niskopodwoziowa N25.31-1 Naczepa OOO2 1995
24 SK02265 PANAV NSI 36 Samowyładowcza Naczepa TKPNS1360Y5300131 2000
25 SK911FE JANMIL NW 18 Naczepa ciężarowa SU90620003MNJ1177 2003
26 SK910FE JANMIL NW NW1S Naczepa ciężarowa SU90620003MNJ1176 2003
27 brak RÓWNIARKA DROGOWA RD 130 FIAT ALLIS Równiarka 5388/000693 1989
28 brak ŁADOWARKA Samojezdna Ł 3P Ładowarka 5168/534nr.fabryczn534 1974
29 brak ŁADOWARKA Samojezdna Ł-34 Ładowarka nr.fabryczny 8105 1983
30 brak CATERPILLAR 428 --- Koparko-ładowarka 5385/BMT02131 2002
31 brak CATERPILLAR 432   Koparko-ładowarka 5396/SER BLD01886 2002
32 brak CATERPILLAR 432 --- Koparko-ładowarka 5390/BLD01006 2002
33 brak HYUNDAI R170W-7A --- Koparko - Ładowarka 580/58/05291 2007
34 brak WALEC DROGOWY BĘBNOWY Walec wibracyjny VSH-100 Walec drogowy 5313/476 1987
35 brak DYNAPAC CC522 Walec wibracyjny Walec drogowy 5363/62910584 1998
36 brak DYNAPAC CC424HF CC424HF Walec drogowy 384S00005 2007
37 brak WALEC DROGOWY BĘBNOWY Walec ogumiony Typ VP200 Walec drogowy 5329/000613 1988
38 brak DYNAPAC F18C F18C Rozścielacz gąsienicowy 05356/757119 1996
39 brak DYNAPAC F181C F181C ROZŚCIELACZ 582/58/05397 2008
40 brak VOGELE --- Superboy 690 wolnobieżny 690275 nr.ewid582/58/05416 1993
41 brak Brodd Sweden Scandia 2W --- zamiatarka 367 2009
42 brak HYDROG   DG - 1500 Dosypywacz - układarka poboczy nr.fabr. 35128/11 2011
43 brak OZAMET   02-W30 PŁUG lemieszowy odśnieżny z płytą czołową nr.sery.1210g7 2012

 

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 1.323.300,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta złotych 00/100). Cena wywoławcza jest ceną netto do której doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Składanie ofert częściowych jest niedopuszczalne.

 

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)      Złożenie pisemnej oferty,

2)      Uiszczenie wadium.

 

Ogłaszający przetarg ustala wadium w wysokości 132.330,00 zł
(słownie: sto trzydzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści złotych 00/100).

 

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu, przelewem, na rachunek bankowy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A w restrukturyzacji 40-032 Katowice, ul. Miedziana 5,
o numerze: 58 1090 0088 0000 0001 4798 6151, z dopiskiem „Wadium – przetarg na sprzedaż maszyn i urządzeń WPRD S.A.”, w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r.

Wadium uznaje się za prawidłowo wniesione, jeżeli uznanie rachunku kwotą wadium nastąpiło przed upływem w/w terminu, tj. 12 sierpnia 2022 r.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty albo od odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie uiści pozostałej części ceny nabycia, w terminie wskazanym przez organizatora przetargu.

Odwołanie, unieważnienie lub zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert albo odrzucenie oferty, nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.

Środki trwałe stanowiące przedmiot przetargu znajdują się na terenie nieruchomości położonej
w Katowicach przy ul. Miedzianej 5. Można oglądać je po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Numer telefonu: 532-757-110; 697-092-200; 32 349-16-00 (proszę dzwonić od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00).

 

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT ORAZ WYMAGANIA JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ OFERTY:

 

Ofertę wraz z wymienionymi poniżej dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA W PRZETARGU NA SPRRZEDAŻ POJAZDÓW I URZĄDZEŃ WPRD S.A.W RESTRUKTURYZACJI”, osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A w restrukturyzacji 40-032 Katowice, ul. Miedziana 5,
w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r. do godziny 13:00. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli oferta wpłynie do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A w restrukturyzacji 40-032 Katowice, ul. Miedziana 5  do dnia 12 sierpnia 2022 r. do godziny 13:00.

 
Oferta jest wiążąca w okresie 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.
Oferta podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta powinna zawierać:

1)         imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oferenta;

2)         oferowaną cenę;

3)         adres oferenta;

4)         dane kontaktowe oferenta, w tym numer telefonu, numer faksu  i adres e-mail;

5)         dowód wpłaty wadium;

6)         informację na temat numeru rachunku bankowego, na który zostanie zwrócone wadium;

7)         oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu;

8)         oświadczenie oferenta, iż nie wnosi żadnych zastrzeżeń, co do warunków przetargu;

9)         oświadczenie o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży;

10)   oświadczenie, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu lub że oferent ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

11)   aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych
(nie starszy niż 3 miesiące).

12)   oświadczenie, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu lub że oferent ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

13)   oświadczenie, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, o wyrażeniu zgody na poinformowanie o wynikach przetargu drogą elektroniczną.

 

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, zapisane, podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione.

Do przetargu nie będzie dopuszczony podmiot, który nie złożył pisemnej oferty. Termin związania ofertą wynika z przepisów Kodeksu cywilnego. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Do przetargu zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z cena nie niższą niż cena wywoławcza.

 

Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia się przetargu.

 
MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 sierpnia 2022 r. o godzinie 13:30, w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych S.A w restrukturyzacji 40-032 Katowice, ul. Miedziana 5, w Sali konferencyjne na parterze budynku administracyjnego.
ODRZUCENIE OFERTY:
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1)         została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2)         nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu, lub jest niekompletna, nieczytelna lub budzi inną wątpliwość.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi oferenta w terminie 7 dni od dnia odrzucenia.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Osoby wybrane jako nabywcy ruchomości zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba wybrana jako nabywca ruchomości jest zobowiązana zapłacić pozostałą część ceny nabycia przelewem, w terminie do 30 dni na rachunek bankowy  wskazany przez organizatora przetargu (liczy się dzień uznania kwotą ceny sprzedaży rachunku bankowego organizatora przetargu).

Wydanie nabytych ruchomości nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy organizatorem przetargu
a nabywcą, po zapłaceniu przez nabywcę pozostałej części ceny nabycia (liczy się dzień uznania rachunku bankowego organizatora przetargu kwotą ceny nabycia).

OPŁATY I KOSZTY

Wszystkie opłaty związane z zawarciem umów sprzedaży ruchomości ponosi w całości nabywca.

Koszty demontażu i transportu nabytych ruchomości obciążają w całości nabywcę.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania, unieważnienia oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Autor dokumentu:

Data modyfikacji dokumentu: 2023-05-17 09:01:47

Ilość wyświetleń dokumentu: 773

Powrót do kategorii: Przetargi