Biuletyn informacji publicznej

/assets/img/icons/bip.png

Przetargi /assets/img/icons/print.png

Tytuł dokumentu: Sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Katowice, dnia 11 maja 2022r.

Komisja ds. sprzedaży majątku Spółki informuje o zakończeniu postępowania przetargowego i wyborze oferenta za zakup w/w nieruchomości.

 

 

Katowice, dnia 12 kwietnia 2022 r.

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w restrukturyzacji

40-321 Katowice, ul. Miedziana 5

ogłasza przetarg

 

Zarząd WPRD S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, ul. Miedziana 5 ogłasza przeprowadzenie przetargu na:

sprzedaż nieruchomości

usytuowanej w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

w skład której wchodzą:

 

prawo wieczystego użytkowania gruntu - działka nr 1834/76 o powierzchni 2237 m² (słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem metrów kwadratowych) dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KA1C/00018546/2 wraz z prawem własności znajdujących się na jej terenie:

1) budynku administracyjno - socjalnego (biurowiec) o powierzchni użytkowej 3749 m2 i kubaturze 67482 m3 ,

2) drogi i placu w rejonie budynku socjalno – administracyjnego,

3) linii kablowej 6 kV wraz ze stacją Administracja,

4) przyłącza wodno – kanalizacyjnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3,

5) wymiennikowni CO/CWU w budynku biurowca,

6) systemu sygnalizacji napadu,

7) systemu telewizji dozorowanej Chorzów ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3,

8) szlabanu typu G-4000,

9) transformatora suchego 6/0,4 kV, 250 kVA.

stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położony w Chorzowie, przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 3.

 

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 2.022.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100). Cena wywoławcza jest ceną netto do której doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Nieruchomość objęta niniejszym postępowaniem przetargowym obciążona jest dwiema hipotekami umownymi, które zabezpieczają wierzytelności, których aktualna wysokość nie przekracza wartości przedmiotu przetargu. Spłata wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie zostanie dokonana w ramach aktu notarialnego sprzedaży, ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości objętej przedmiotowym postępowaniem.

 

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)   złożenie pisemnej oferty,

2)   uiszczenie wadium.

 

Ogłaszający przetarg ustala wadium w wysokości 101.100,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy sto złotych 00/100).

 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: Santander Bank Polska S.A. 58 1090 0088 0000 0001 4798 6151:   z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3” w terminie do dnia 22 kwietnia 2022 r do godz. 13.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Ogłaszający przetarg ustala postąpienia na kwotę 20.220,00 zł (słownie: dwadzieścia  tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100).

 

Termin składania ofert ustala się na dzień 22 kwietnia 2022r. do godziny 13:00. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie WPRD S.A. bądź przesłać na adres siedziby WPRD S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

 

Przedmiot przetargu oraz dokumenty można oglądać przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 w Chorzowie, w dni robocze od dnia 13 kwietnia 2022 r. do dnia 22 kwietnia 2022 r. w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 697-092-200.

 

Oferta złożona do przetargu winna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b) oferowaną cenę,

c) kopię dowodu wpłaty wadium,

d) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu,

e) oświadczenie oferenta, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków przetargu,

f) oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych (nie starszy niż 3 miesiące).

 

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, zapisane, podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione.

 

Do przetargu nie będzie dopuszczony podmiot, który nie złożył pisemnej oferty. Termin związania ofertą wynika z przepisów Kodeksu cywilnego. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Do przetargu zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza.

 

Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia się przetargu.

 

Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022 roku o godzinie 1400 w siedzibie WPRD S.A. w Katowicach przy ul. Miedzianej 5.

 

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu    własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jego zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomości zostaną przekazane protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

 

WPRD S.A. w Katowicach zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Zarząd

WPRD S.A. w restrukturyzacji

w Katowicach.

 


Pouczenie

WPRD S.A. poucza jednocześnie o postanowieniach uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 6 września 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych:

W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

  • członkowie Zarządu Spółki lub jej organu nadzorującego;
  • podmiot prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;
  • osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji;
  • małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
  • osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.

Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w gotówce, w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej zbywanego składnika aktywów trwałych.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

W przypadku aukcji wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.

W przypadku przetargu:

  • nabywca, który nie uiści ceny zapłaty niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez Spółkę traci prawo do żądania zawarcia umowy oraz złożone wadium.
  • bezpośrednio po zakończeniu przetargu sporządza się protokół z jego przebiegu, który powinien zawierać:

Ø  oznaczenie czasu i miejsca przetargu,

Ø  imię i nazwisko prowadzącego przetarg,

Ø  przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej,

Ø  listę oferentów z wyszczególnieniem wysokości wniesionego wadium,

Ø  imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy,

Ø  cenę zaoferowaną przez nabywcę,

Ø  podpis prowadzącego.

W przypadku aukcji nabywca, który nie uiści ceny niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez Spółkę traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Autor dokumentu:

Data modyfikacji dokumentu: 2023-05-17 09:01:51

Ilość wyświetleń dokumentu: 798

Powrót do kategorii: Przetargi