Biuletyn informacji publicznej

/assets/img/icons/bip.png

Przetargi /assets/img/icons/print.png

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe - BHP

Katowice , dnia 26.08.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonywanie zadań służby BHP  (kompleksowa obsługa) 

 

            Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna zaprasza do przedstawienia ofert na kompleksowe świadczenie usług w zakresie zadań służby BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności obejmujących :

1.      Pełnienie zadań służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

2.      Przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla pracowników nowo przyjętych oraz szkoleń okresowych dla wszystkich pracowników z dziedziny BHP i p.poż.

3.      Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

4.      Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

5.      Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

6.      Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

7.      Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji;

8.      Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.

9.      Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych.

10.  Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.

11.  Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

12.  Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

13.  Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.

14.  Sporządzanie protokołów powypadkowych i projektów zarządzeń w sprawie wypadków przy pracy.

15.  Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

16.  Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

17.  Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.

18.  Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

19.  Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.

20.  Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami;

21.  Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach;

22.  Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;

23.  Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:

- podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;

- podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy.

24.  Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.

25.  Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
            Oferta powinna określać wszystkie czynniki cenowe związane z usługą, a także zawierać określenie terminu rozpoczęcia świadczenia usług.

 

Prosimy o podanie ceny za 1 miesiąc kompleksowej obsługi netto i brutto.

Ewentualne pytania prosimy przesłać na adres : sekretariat@wprdsa.pl .

Oferty prosimy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Oferta na usługi BHP”.

Termin złożenia oferty:  06.09.2021r do godz.14.00 w siedzibie Spółki przy ul.Miedzianej 5.

Autor dokumentu:

Data modyfikacji dokumentu: 2023-05-17 09:02:23

Ilość wyświetleń dokumentu: 813

Powrót do kategorii: Przetargi