Biuletyn informacji publicznej

/assets/img/icons/bip.png

Przetargi /assets/img/icons/print.png

Tytuł dokumentu: Sprzedaż pojazdów -POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Wyniki przetargu na maszyny 03.11.2020 r

Przetarg pisemny na sprzedaż maszyn i pojazdów został rozstrzygnięty w dniu 3 listopada 2020 roku

Sprzedane zostały 4 urządzenia :

a)    Ładowarka kołowa TEREX TL450

b)    CASE 580SLE

c)    Walec DYNAPAC 232

d)    Spychacz LIEBBHERR PR-7228

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Spółka Akcyjna

40-321 Katowice, ul. Miedziana 5

ogłasza przetarg pisemny

na sprzedaż maszyn i pojazdów zgodnie z poniższą tabelą:

 

Lp. Nazwa Rok produkcji Cena wywoławcza netto Uwagi
1 Ładowarka Kołowa Terex TL450 2007 68 800,00 zł Maszyna niesprawna
2 Rozściełacz do asfaltu VOGELE 690 SUPERBOY 1993 18 400,00 zł Sprawny
3 VW LT35 2005 6 400,00 zł

Pojazd niesprawny

(brak silnika)

4 DAF CF 85.410 2007 25 333,36 zł

Pojazd niesprawny

(po wypadku)

5 CASE 580SLE 1999 24000,00 zł

Maszyna niesprawna

(liczne wycieki, pompa hydrauliczna do naprawy)

6 UDS 114A 1988 17333,36 zł

Maszyna niesprawna

(wyeksploatowana)

7 Walec Dynapac 232 1996 12903,00 zł Maszyna niesprawna
8 Spychacz LIEBBHERR PR-7228 1995 26 666,72 zł Maszyna niesprawna


Ceny wywoławcze są cenami netto do których doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ogłaszający przetarg ustala wadium w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wartości wywoławczej.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: PKO BP Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego 80 1020 2313 0000 3902 0552 1481 z dopiskiem: „Wadium - " z dodaniem nazwy przedmiotu w terminie do dnia 29.10.2020 r do godz. 14:00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek.

Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku nie złożenia oferty przez wpłacającego.

 

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1. Złożenie pisemnej oferty podpisanej zgodnie z reprezentacją oferenta albo przez pełnomocnika w terminie do 31.10.2020 roku.

2. Uiszczenie wadium.

 

Termin składania ofert ustala się na dzień 31 październik 2020 r. do godz. 14.00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie WPRD S.A. względnie przesłać do dnia 31.10.2020 r. do godz. 14.00 na adres WPRD S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Przedmiot sprzedaży można oglądać w dni robocze od dnia 01.10.2020 r. do dnia 30.10.2020 r. w godzinach od 7.00 do 13.00,

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerami telefonów +48 515 268 845 lub +48 539 539 893.

 

Oferta złożona do przetargu winna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b) oferowaną cenę,

c) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży

e) oświadczenie oferenta, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków sprzedaży,

f) oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń

w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych (nie starszy niż 3 miesiące),

h) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika (oferenta).

i) kopię dowodu wpłaty wadium

 

Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny przed wydaniem przedmiotu sprzedaży.

 

Zarząd

WPRD S.A.

w Katowicach

 

 

Autor dokumentu:

Data modyfikacji dokumentu: 2023-05-17 09:02:34

Ilość wyświetleń dokumentu: 1760

Powrót do kategorii: Przetargi