Biuletyn informacji publicznej

/assets/img/icons/bip.png

Przetargi /assets/img/icons/print.png

Tytuł dokumentu: Sprzedaż prawa własności Rozściełacza asfaltu VOGELE model 690 SUPERBOY

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Spółka Akcyjna

40-321 Katowice, ul. Miedziana 5

ogłasza przetarg pisemny

Zarząd WPRD S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Miedziana 5 ogłasza przeprowadzenie przetargu pisemnego  na:

Sprzedaż prawa własności Rozściełacza asfaltu VOGELE model 690 SUPERBOY, nr. fabryczny 690275” za kwotę nie niższą niż 19 900 zł netto

.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 19 900,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy, dziewięćset złotych, 00/100 groszy).

Cena wywoławcza jest ceną netto do której doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest złożenie pisemnej oferty podpisanej zgodnie z reprezentacją oferenta albo przez pełnomocnika w terminie do 15.04.2020 roku.

 

Termin składania ofert ustala się na dzień 15 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie WPRD S.A. względnie przesłać do dnia 15 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00 na adres WPRD S.A. (decyduje data i godzina wpływu).

Przedmiot sprzedaży można oglądać, w dni robocze od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 14 kwietnia 2020 r. w godzinach od 8.00 do 14.00,

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (32) 349-16-00

Oferta złożona do przetargu winna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b) oferowaną cenę,

c) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży

e) oświadczenie oferenta, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków sprzedaży,

f) oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń

w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych (nie starszy niż 3 miesiące),

h) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika (oferenta).

 

Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny przed wydaniem przedmiotu sprzedaży.

 

 

Zarząd

WPRD S.A.

w Katowicach

 

 

 

Uzupełnienie do Ogłoszenia dodajemy dwa punkty;

1, WPRD S.A. dopuszcza złożenie oferty w formie skanu wysłanego na adres: sekretariat@wprdsa.pl

2. W przypadku dwóch lub większej ilości ofert z taką samą najwyższą ceną, WPRD S.A. przeprowadzi dodatkowe negocjacje cenowe z oferentami.

Autor dokumentu:

Data modyfikacji dokumentu: 2023-05-17 09:02:43

Ilość wyświetleń dokumentu: 1688

Powrót do kategorii: Przetargi