Biuletyn informacji publicznej

/assets/img/icons/bip.png

Ogłoszenia /assets/img/icons/print.png

Tytuł dokumentu: Zaproszenie do składania ofert na kompleksowe doradztwo przy sprzedaży nieruchomości

Zarząd
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A.

z siedzibą w Katowicach

zaprasza firmy zajmujące się kompleksową obsługą rynku nieruchomości komercyjnych

do składania ofert w zakresie:

wsparcia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach przy sprzedaży nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Miedzianej.  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Kompleksowe doradztwo przy sprzedaży nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Miedzianej

 

1.   Termin realizacji: niezwłocznie

2.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis ich spełnienia:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dziesięciu (10) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy (3) usługi, których zakres obejmował kompleksowe doradztwo w tym przygotowywanie modeli biznesowych dla projektów deweloperskich o funkcji komercyjnej (magazynowej, biurowej, handlowej, i in.), opracowanie analizy efektywności projektu), lub zrealizował co najmniej trzy (3) projekty deweloperskie o funkcji komercyjnej za cenę nie mniejszą niż 30 mln złotych.

3. Kryteria wyboru oferty stanowi:

Cena brutto (C-cena) – waga 100%.

Punkty w niniejszym kryterium przyznane zostaną wg następującego wzoru:

Cena (liczba punktów) = (Najniższa cena brutto w ofercie/Cena brutto oferty badanej)*100

4. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

a)        Nazwę i adres wykonawcy;

b)        Referencje potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

c)        Oświadczenie o terminie wykonania i realizacja zadania wraz z gotowością do zawarcia umowy o współpracy w zakresie przedmiotowej oferty

d)        Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności;

e)        Wartość oferty (netto) oraz cenę brutto, z wyszczególnieniem stawki podatku VAT ze wskazaniem warunków płatności

5. Realizacja zadania - współpraca

Realizacja zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.

 

Wszelkie informacje dodatkowe dotyczące zaproszenia do składania ofert można uzyskać w terminie do 2 dni od daty ukazania się ogłoszenia w godzinach od 7.00 do 15.00, telefonicznie pod nr telefonu (32) 349-16-00 lub (32) 203-90-33; drogą elektroniczną: sekretariat@wprdsa.pl;

 

Zainteresowani proszeni są o złożenie lub przesłanie pisemnych kompletnych ofert

do dnia 26 października 2021 roku do godz. 12.00

w zamkniętych kopertach z adnotacją:

"Oferta na kompleksowe doradztwo w zakresie sprzedaży nieruchomości Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A.”

na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

40-321 Katowice, ul. Miedziana 5

 

Oferty niespełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi do dnia 26 października 2021 roku o godzinie 12.30.

O wyborze oferty Zamawiający przekaże informacje mailowo do podmiotów, które złożą ofertę.

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia, odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Autor dokumentu:

Data modyfikacji dokumentu: 2021-10-19 10:04:05

Ilość wyświetleń dokumentu: 949

Powrót do kategorii: Ogłoszenia