Połączenie spółek i zmiana nazwy

Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 15 grudnia 2016 roku nastąpiło połączenie spółek ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 (Spółka Przejmująca) i WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach ul. Miedziana 5 (Spółka Przejmowana). W związku z dokonanym połączeniem spółka ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. z siedzibą w Chorzowie wstąpiła z dniem 15 grudnia 2016 roku we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, tj. WOJEWODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SP. Z O.O. na zasadzie sukcesji uniwersalnej; natomiast na podstawie art. 493 kodeksu spółek handlowych, i z dniem 15 grudnia 2016 roku zostało wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Równocześnie spółka po połączeniu zmieniła firmę na: WOJEWODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH S.A. W związku z powyższym poinformujemy, iż aktualne pełne dane identyfikacyjne spółki są następujące: WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH S.A. ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice, NIP: 627-001-18-73, KRS: 0000079827, REGON: 271980623 Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079827. Kapitał zakładowy wynosi 8 106 970,00 zł, w pełni opłacony. Połączenie spółek jest zgodne z założeniem uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej, w celu zwiększenia jej efektywności biznesowej i budowania przewagi konkurencyjnej. Chcemy Państwa zapewnić, iż wszystkie zawarte przez Elektrownię Chorzów S.A. umowy zachowują swoją ważność po dniu połączenia ww. spółek. Ponadto proces połączenia spółek nie wpływa na zasady Państwa dotychczasowej współpracy z Elektrownią Chorzów S.A.

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Połaczenie spolek Połączenie spółek