Wyjaśnienia i zmiany do ogłoszenia przetargowego z dnia 23 marca 2023 r. na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Katowice, 16 maja 2023 r.

 

 

Wyjaśnienia i zmiany do ogłoszenia przetargowego z dnia 23 marca 2023 r. na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w restrukturyzacji, informuje, że w przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego w postaci ODDZIAŁU ENERGETYCZNEGO „BAILDON”, na którą składają się składniki niematerialne i materialne przeznaczone do prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji i obrotu energią elektryczną,  zadane zostały pytanie na które sformułowano następujące odpowiedzi:

 

Pytanie 1:

Zgodnie z definicją przedsiębiorstwa i analogicznie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – zgodnie z art. 55 (1) pkt 4 Kodeksu cywilnego częścią składową ZCzP są zarówno wierzytelności jak i środki pieniężne.  Dlatego też budzą naszą wątpliwość, jako wymagające zmiany, postanowienia zawarte w pkt 10 Ogłoszenia o sprzedaży, zgodnie z którymi nie są przedmiotem zbycia środki pieniężne oraz wierzytelności. Utrzymanie takiego zapisu jest niezgodne z definicją przedsiębiorstwa oraz ZCzP.

Odpowiedź:

Wskazany w postępowaniu przetargowym zapis, nie jest sprzeczny z konstrukcją prawną dotyczącą ZCP,
a wynika z aktualnej sytuacji finansowej Spółki. ZCP nie ma nieprzedawnionych (bieżących) należności, natomiast należności przeterminowane, ujawnione w bilansie, związane są z podmiotami znajdującymi się w postępowaniach likwidacyjnych, nieistniejący lub mają charakter przedawniony. Zdaniem WPRD S.A., nie ma zatem możliwości ich odzyskania, ani zbycia. Podobnie w przypadku środków finansowych – ich stan w kasie na dzień przeniesienia ZCP na nabywcę – z uwagi na konieczność pokrywania bieżących zobowiązań – wyniesie zero złotych. Wskazany w ust. 10 zapytania na sprzedaż ZCP, nie miał zatem pozbawiać nabywcy praw przysługujących mu do tych składników ZCP, ale wskazać, że podobnie jak w przypadku ryzyka przeniesienia koncesji, potencjalny oferent musi przyjąć, że wierzytelności i środki w kasie nie mają realnej finansowej wartości. Dla rozstrzygnięcia niejasności w zapisie dokonuje się korekty zapisu w ust. 10.

Zapis dotychczasowy:

10.  Przedmiotem zbycia nie są środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz wierzytelności (należności).

Zapis po zmianie:

10.  Stan nabywanych środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz wierzytelności ustalony zostanie w dniu przeniesienia własności ZCP. Nabywca założyć powinien, że środki pieniężne w kasie wynosić i na rachunkach bankowych, a wierzytelności na dzień przeniesienia własności mogą mieć zerową wartość bilansową.

 

Pytanie 2:

W nawiązaniu do otrzymanych informacji – w tym o planowanym przeznaczeniu środków ze sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCzP) na spłatę wierzycieli – z uwagi na wymagania rachunkowo-księgowe i podatkowe zwracamy uwagę, że zaproponowana koncepcja wpłaty określonej kwoty na rachunek depozytowy notariusza jest nieodpowiednia.

Po dokonanych analizach proponujemy przyjęcie modelu, polegającego na tym że cena oferowana za nabywaną ZCzP będzie obejmować wykazaną przez Państwa sumę zobowiązań związanych z działalnością zbywanej ZCzP nieobjętych układem (w kwocie około 1.975.000 zł.).

Podkreślam, że tylko taka konstrukcja odpowiada definicji ZCzP zawartej w art. 2 pkt 27e) ustawy o podatku VAT.

Z uwagi na wskazane we wstępie założenia i okoliczności, jak i zasady odpowiedzialności nabywcy ZCzP – umowa sprzedaży ZCzP powinna przewidywać, że zapłata całej ceny przez nabywcę zostanie dokonana wprost na rzecz tych wierzycieli sprzedającego, którym przysługują roszczenia w związku z działalnością ZCzP – to jest wierzycieli:

a) nieobjętych układem - wskazanych w opracowanym przez Państwa zestawieniu (tabeli),

b) pozostałych wierzycieli mających roszczenia w związku z działalnością ZCzP – w odpowiedniej części mając na uwadze wysokość pozostałej części ceny i postanowienia zawartego układu.

Odpowiedź:

Zgodnie z art.  55 (4) kodeksu cywilnego.  Nabywca ZCP jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.

Wskazany w przetargu zapis, związany jest z zabezpieczeniem interesów zarówno wierzycieli jak i nabywcy zgodnie z art. 55 (4) kodeksu cywilnego. Wskazane w załączniku 5 – zestawienie zobowiązań związanych z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które powstały od dnia 26 października 2021 do dnia 31 grudnia 2022 r.; stanowią podstawę od ograniczenia odpowiedzialności zgodnie z art.  55 (4) kodeksu cywilnego do zobowiązań wskazanych w załączniku (zgodnie z przytoczonym wyżej zapisem art.  55 (4) kodeksu cywilnego lista zaktualizowana zostanie do stanu z dnia nabycia). Przyjąć należy, że wskazany w treści przetargu depozyt 2 mln zł, stanowić będzie górną granicę odpowiedzialności nabywcy. Wymóg wpłaty środków na zewnętrzny rachunek notarialny wynika z faktu, iż działalność energetyczna nie jest jedynym obszarem działalności WRPD S.A., a zatem w wyniku zwykłego ryzyka gospodarczego środki te mogłyby z kont WPRD S.A. zostać zajęte (jako następstwo postępowań egzekucyjnych) na poczet zobowiązań innych, niezwiązanych z działalnością ZCP. Wpłata środków na konto depozytowe notariusza gwarantuje, iż środki te przeznaczone zostaną zgodnie z ich celem. Konstrukcja księgowa spłaty (cesja zobowiązań w uzgodnieniu z wierzycielami oraz termin spłaty) stanowić będą element określony w samej umowie sprzedaży ZCP. Sprzedający nie widzi przeszkód do dokonania bezpośredniej spłaty na rzecz wierzycieli przez nabywcę.

W zakresie zobowiązań objętych układem. Warunki i sposób ich spłaty określa postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu. Plan restrukturyzacyjny zakłada, iż spłata zobowiązań objętych układem dokonana zostanie przez WPRD S.A. ze środków uzyskanych ze sprzedaży ZCP. Zbywca nie przewiduje aby spłaty zobowiązań dokonywał bezpośrednio nabywca ZCP.

Nie ulega zmianie koncepcja dwuskładnikowego obliczania ceny sprzedaży ZCP. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 27e) ustawy o podatku VAT w skład ZCP wchodzą zobowiązania, jednak celem ochrony interesu wierzycieli WPRD S.A. oczekuje, że zostaną zagwarantowane środki na ich zaspokojenie. Koncepcja dwuskładnikowa uzasadniona jest koniecznością realizacji układu, zawartego pomiędzy WPRD S.A. a wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym, który dzieli zobowiązania na objęte układem (których spłaty dokona WPRD S.A., ze środków uzyskanych ze sprzedaży ZCP) oraz zobowiązań powstałych po otwarciu układu określonych w załączniku 5.    

Dla doprecyzowania w treści przetargu wprowadzono następujące zmiany

Zapis dotychczasowy:

11.  Nabywca odpowiedzialny będzie za spłatę zobowiązań związanych z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które powstały od dnia 26 października 2021 r. aż do dnia jej nabycia. Na zabezpieczenie, których przyszły nabywca zobowiązany jest do zdeponowania na koncie depozytowym wskazanego przez WPRD S.A. notariusza, kwoty równej sumie ww. zobowiązań, jednak nie mniej niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony 00/100 złotych) z dyspozycją przeznaczenia całości tych środków na niezwłoczną spłatę zobowiązań związanych z działalnością ZCP, bez prawa wypłaty tych środków przez notariusza na rzecz nabywcy. Wykaz ww. zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 r. określono w załączniku 5 do ogłoszenia przetargowego.

22. Oferta powinna zawierać w szczególności:

f) oświadczenie oferenta, o przyjęciu odpowiedzialności za spłatę zobowiązań związanych z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które powstały od dnia 26 października 2021 r. aż do dnia jej nabycia oraz oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta do zdeponowania na koncie depozytowym wskazanego przez WPRD S.A. notariusza, kwoty równej sumie ww. zobowiązań, jednak nie mniej niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony 00/100 złotych) z dyspozycją przeznaczenia całości tych środków na niezwłoczną spłatę zobowiązań „Energetyka Baildon”, bez prawa wypłaty tych środków przez notariusza na rzecz nabywcy;

Zapis po zmianie:

11.  Nabywca odpowiedzialny będzie za spłatę zobowiązań związanych z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które powstały od dnia 26 października 2021 r. aż do dnia jej nabycia, na zabezpieczenie, których przyszły nabywca zobowiązany jest do zdeponowania na koncie depozytowym wskazanego przez WPRD S.A. notariusza, kwoty równej sumie ww. zobowiązań, jednak nie mniej niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony 00/100 złotych)
Wykaz zobowiązań zaktualizowany zostanie do stanu na dzień nabycia ZCP, zgodnie z art.  55 (4) kodeksu cywilnego. Sposób i termin zaspokojenia wierzycieli określony zostanie w umowie nabycia ZCP.

22. Oferta powinna zawierać w szczególności:

f) oświadczenie oferenta, o przyjęciu odpowiedzialności za spłatę zobowiązań związanych z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które powstały od dnia 26 października 2021 r. aż do dnia jej nabycia oraz oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta do zdeponowania na koncie depozytowym wskazanego przez WPRD S.A. notariusza, kwoty równej sumie ww. zobowiązań, jednak nie mniej niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony 00/100 złotych).

 

Pytanie 3

W związku z ogłoszeniem przetargowym o zorganizowanym przez Zarząd WPRD S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach przetargu na zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci oddziału Energetycznego „BAILDON”, na którą składają się składniki przeznaczone do prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji i obrotu energią elektryczną, jako podmiot prowadzący działalność koncesjonowaną i zainteresowany przystąpieniem do przetargu, zwracamy się z prośbą o rozważenie wprowadzenia opisanych poniżej zmian, które, naszym zdaniem, umożliwią przystąpienie do niego szerszej grupie kontrahentów, proponujemy:

a) Usunięcie zapisów dotyczących spłaty zobowiązań ZCP przez nabywcę

b) Wprowadzenie jednoskładnikowej ceny wywoławczej

c) Wprowadzenie bezwzględnego zobowiązania zbywcy, że z pozyskanej kwoty spłaci wszelkie zobowiązania ZCP

d) Uprawnienie zbywcy do wskazania sposobu zapłaty kwoty wylicytowanej w przetargu

W przypadku akceptacji zmiany punktów 11 i 13, punkt 22 ust. f. warunków przetargu jest bezprzedmiotowy i proponujemy ich wykreślenie.

Odpowiedź:

Wyjaśnienia w zakresie powyższego pytania znajdują się w odpowiedzi do pytania 2. Celem zagwarantowania interesów wierzycieli, WPRD S.A. utrzymuje zapisy dotyczące konieczności wpłaty depozytu. Doprecyzowany jednak kwestię związaną z jego dysponowaniem oraz formą i terminem spłaty wierzycieli. Elementy te określone zostaną w uzgodnieniu ze zbywcą w umowie nabycia ZCP.

 

Pytanie 4

proponujemy następującą zmianę treści Pkt. 12 warunków przetargu:

12. Organizator zastrzega, iż z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą skład składników majątkowych i niemajątkowych oraz wysokość zobowiązań jest zmienna. Organizator nie planuje i nie dokona do dnia zawarcia transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przesunięć, zbycia, obciążenia lub likwidacji istotnych (tj. o wartości jednostkowej powyżej 10.000 złotych netto) elementów służących wykonywaniu i rozliczaniu działalności koncesjonowanej, w tym w szczególności dotyczących infrastruktury elektroenergetycznej wykorzystywanej w ramach prowadzonej działalności koncesjonowanej. Nabywca zobowiązany jest nabyć ZCP niezależnie od zmiany jego składu. Z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą organizator zapewnia, że zlikwidowane lub zużyte składniki majątkowe ZCP zastąpi innymi o porównywalnych parametrach i zastosowaniu.

Odpowiedź:

Treść proponowanego zapisu jest akceptowalna z perspektywy WPRD S.A. W wyniku czego zmianie ulega zapis ust. 12.

Zapis dotychczasowy:

12.  Organizator zastrzega, iż z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą skład składników majątkowych i niemajątkowych oraz wysokość zobowiązań jest zmienna. Nabywca zobowiązany jest nabyć ZCP niezależnie od  zmiany jego składu. Z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą Organizator dołoży należytej staranności, aby zlikwidowane lub zużyte składniki majątkowe ZCP zastępować innymi, o porównywalnych parametrach i zastosowaniu.

Zapis po zmianie:

12. Organizator zastrzega, iż z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą skład składników majątkowych
i niemajątkowych oraz wysokość zobowiązań jest zmienna. Organizator nie planuje i nie dokona do dnia zawarcia transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przesunięć, zbycia, obciążenia lub likwidacji istotnych (tj. o wartości jednostkowej powyżej 10.000 złotych netto) elementów służących wykonywaniu i rozliczaniu działalności koncesjonowanej,
w tym w szczególności dotyczących infrastruktury elektroenergetycznej wykorzystywanej w ramach prowadzonej działalności koncesjonowanej. Nabywca zobowiązany jest nabyć ZCP niezależnie od zmiany jego składu. Z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą organizator zapewnia, że zlikwidowane lub zużyte składniki majątkowe ZCP zastąpi innymi
o porównywalnych parametrach i zastosowaniu.

 

Pytanie 5

4) Pkt. 25 warunków przetargu: „Umowa zbycia ZCP zostanie zawarta w chwilą złożenia przez Organizatora i wybranego oferenta zgodnych oświadczeń woli w odpowiedniej dla danej czynności formie pod warunkiem, że właściwe organy Organizatora – WPRD S.A. wyrażą zgodę na jej zawarcie”

Proponujemy doprecyzowanie zapisów tego warunku przez oznaczenie okresu wymaganego dla zwołania stosownego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W przypadku akceptacji powyższej zmiany proponujemy następującą zmianę treści Pkt. 25 warunków przetargu:

25. Umowa zbycia ZCP zostanie zawarta w chwilą złożenia przez Organizatora i wybranego oferenta zgodnych oświadczeń woli w odpowiedniej dla danej czynności formie pod warunkiem, że właściwe organy Organizatora – WPRD S.A. wyrażą zgodę na jej zawarcie. W tym celu Zarząd Organizatora zobowiązany jest zwołać w okresie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Organizatora i umieszczenia w porządku obrad tego Zgromadzenia punktu o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Organizatora i wybranego oferenta stosownej umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem organizowanego przetargu.

Odpowiedź:

WPRD S.A. zamierza po wyborze oferenta niezwłocznie dążyć do przeniesienia własności ZCP na nabywcę, co wynika z konieczności realizacji postanowień układu z wierzycielami, przewidującymi spłatę zobowiązań układowych w terminie 180 dni od dnia uprawomocnienia się układu (zgodnie z planem restrukturyzacyjnym spłata zobowiązań nastąpi ze środków uzyskanych ze sprzedaży ZCP). Uprawomocnienie układu nastąpiło z dniem 28 marca 2023 r. WPRD S.A. zakłada, że zwołanie Walnego Zgromadzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, jednak z uwagi na potencjalne przeszkody zewnętrzne (odwołania innych oferentów, czy proces negocjacji umowy) nie jest w stanie zagwarantować wskazanego terminu w treści zapytania. Proponowana zmiana w związku z powyższym, nie zostaje zaakceptowana.

 

Pytanie 6

Z otrzymanych materiałów wynika, że na liście pracowników przypisanych do ZCP znajduje się 18 osób, z czego 7 osób to stanowiska zarządcze/kierownicze/mistrzowskie. Czy jest możliwość zredukowania listy osób podlegających przejęciu do 9 osób, w tym 2 osób z funkcją kierowniczą/mistrzowską?

Obciążenie kosztów zakupu ZCP tak znaczącą ilością pracowników, istotną przewyższającą ilość potrzebną do obsługi własnej infrastruktury, zdecydowanie zwiększa ryzyka biznesowe związane z zakupem przedmiotowej działalności.

Odpowiedź:

Lista pracowników przypisanych do ZCP, nie ulega zmianie. Nabywca ma prawo samodzielnego kształtowania struktury kadrowej ZCP (redukcji zatrudnienia), po jego nabyciu, jednak z  poniesieniem kosztów tego procesu na własny rachunek.

 

Wprowadzone w wyniku powyższych wyjaśnień zmiany, mają charakter doprecyzowujący zapisy postępowania i nie wpływa na jego istotne elementy, w związku z powyższym zmianie nie ulega termin składania ofert oraz wpłaty wadium.

 

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Wyjaśnienia ZCP 1