Informacja o zmianie ogłoszenia przetargowego z dnia 23 marca 2023 r. na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

       Katowice, 09 maja 2023 r.

 

Michał Wieczorek

Prezes Zarządu

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych S.A. w restrukturyzacji
ul. Miedziana 5
40-321 Katowice

 

 

Informacja o zmianie ogłoszenia przetargowego z dnia 11 kwietnia  2023 r. na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w restrukturyzacji, informuje, że w przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego w postaci ODDZIAŁU ENERGETYCZNEGO „BAILDON”, na którą składają się składniki niematerialne
i materialne przeznaczone do prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji i obrotu energią elektryczną, wydłużeniu ulega termin składania ofert (do dnia 19 maja 2023 r.) oraz termin na wpłatę wadium (do dnia 18 maja 2023 r.), w wyniku czego zmianie ulegają następujące zapisy ogłoszenia:

Zapis dotychczasowy:

19.  Wadium należy wpłacać w gotówce lub przelewem na konto: Santander Bank Polska S.A. 58 1090 0088 0000 0001 4798 6151, z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na sprzedaż ZCP Energetyka Baildon” w terminie do dnia
09 maja 2023 r do godz. 10.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Zapis po zmianie:

19.  Wadium należy wpłacać w gotówce lub przelewem na konto: Santander Bank Polska S.A. 58 1090 0088 0000 0001 4798 6151, z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na sprzedaż ZCP Energetyka Baildon” w terminie do dnia
18 maja 2023 r do godz. 10.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

 

 

Zapis dotychczasowy:

21.  Termin składania ofert ustala się na dzień 10 maja 2023 r. do godziny 10:00. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż ZCP Energetyka Baildon – nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”, należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie WPRD S.A. (ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice) bądź przesłać na adres korespondencyjny WPRD S.A. (ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice). O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu.

Zapis po zmianie:

21.  Termin składania ofert ustala się na dzień 19 maj 2023 r. do godziny 10:00. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż ZCP Energetyka Baildon – nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”, należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie WPRD S.A. (ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice) bądź przesłać na adres korespondencyjny WPRD S.A. (ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice). O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu.

 

Zapis dotychczasowy:

27.  Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej budynku przy ul. Żelaznej 9, 40-851 Katowice, w dniu 10 maja 2023 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się w obecności oferentów, którzy stawili się na otwarcie ofert. […]

Zapis po zmianie:

27.  Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej budynku przy ul. Żelaznej 9, 40-851 Katowice, w dniu 19 maja 2023 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się w obecności oferentów, którzy stawili się na otwarcie ofert. […]

 

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Wydłużenie terminu 3
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Wydłużenie terminu 2
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Wydłużenie terminu