Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Wojewódzkie przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA. - wydłużenie terminu składnia zgłoszeń

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej

nr 9 /X/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.

 

 

Rada Nadzorcza 

Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu

spółki Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w restrukturyzacji

 
1.           Zgłoszenia kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego należy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Miedzianej 5 (II piętro) w godzinach 800 - 1400 albo przesłać listem poleconym na adres: Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w restrukturyzacji, 40-321 Katowice, ul. Miedziana 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w restrukturyzacji” wraz z adnotacją „Nie otwierać”, w terminie do dnia 28.02.2022 r. – termin ten uważa się za zachowany, jeżeli zgłoszenie zostało skutecznie doręczone w tym terminie.

2.           Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego w pkt 1 lub niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostaną powiadomieni na wskazany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

3.           W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może wezwać do uzupełnienia zgłoszenia lub wezwać do złożenia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień.

4.           Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące  warunki:

a)      posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;

b)      posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

c)      posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

d)     spełnia inne niż wymienione w pkt a-c wymogi określone w przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

e)      złożyła właściwemu Ministrowi oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

f)       korzysta z pełni praw publicznych;

g)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

h)      nie była karana, nie toczą się wobec niej postępowania karne lub karnoskarbowe.

 

Dodatkowym atutem będzie:

a)      znajomość zagadnień związanych z postępowaniem restrukturyzacyjnym;

b)      doświadczenie w sektorze, w którym działa Spółka;

c)      znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

d)     praktyczna znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami handlowymi, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad ładu korporacyjnego.

5.           Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a)      pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

b)      wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

c)      jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

d)     pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;

e)      jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

6.           Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

a)         list motywacyjny zawierający adres do korespondencji, telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej;

b)        życiorys zawodowy (CV), podpisany przez kandydata;

c)         oryginały lub poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż pracy (odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego);

d)        wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz, zawierający oświadczenia kandydata oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego -wzór kwestionariusza stanowi załącznik do ogłoszenia;

e)         aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD);

f)         kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 roku są zobowiązani dołączyć pisemne potwierdzenie realizacji obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Rada Nadzorcza informuje, że nie uzna tego obowiązku za spełniony w przypadku załączenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o jego uprzednim złożeniu do zgłoszenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego, zamiast złożenia go właściwemu organowi.

W zgłoszeniu lub w toku postępowania kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty dotyczące jego kwalifikacji zawodowych i umiejętności (referencje, certyfikaty, dyplomy ukończenia studiów podyplomowych, kursów językowych).

7.           Otwarcie zgłoszeń oraz ich weryfikacja pod względem formalnym zostanie dokonana do dnia 01.03.2022 r.

8.           Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Spółki lub w formie zdalnej (wideokonferencja) w dniu 03.03.2022 r. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania zostaną zawiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej, na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej lub telefonicznie.

9.           Niestawienie się kandydata we wskazanym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu, chyba że istnieją obiektywne okoliczności usprawiedliwiające nieobecność kandydata takie jak siła wyższa lub wypadek losowy.

10.       Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności następujące zagadnienia:

a)    wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;

b)   znajomość zagadnień związanych z postępowaniem restrukturyzacyjnym;

c)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

d)   znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa; ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

e)    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w Spółce handlowej ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z branży, w której działa Spółka.

11.       Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

12.       Informacje o Spółce tj. Statut Spółki, informacja odpowiadająca aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców, sprawozdanie finansowe za rok 2020, sprawozdanie F01 za IV kw. 2021 r., będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.wprdsa.pl (zakładka) oraz w Sekretariacie Zarządu w terminie do dnia 28.02.2022 r.

13.       Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

14.       O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów biorących w nim udział na wskazany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej, niezwłocznie po jego zakończeniu.

15.       Kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Rady Nadzorczej podjętych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

16.       Kandydatom, którzy nie zostali powołani na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub przesyłką rejestrowaną wszystkie złożone przez nich dokumenty.

17.       Spółka nie zwraca kandydatom żadnych kosztów związanych z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png WPRD SA -Ogłoszenie - konkurs na Prezesa_zmiana terminów
Pobierz /assets/img/icons/files/doc.png WPRD SA Kwestionariusz - konkurs na Prezesa
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png F-01-I-01 III kw 2021 r
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png F-01-I-01 IV kw 2021
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png JSF za 2020 rok
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Odpis_aktualny_14.01.2022
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Sprawozdanie Rewidenta JSF za 2020 r. -sig
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png STATUT SPÓŁKI TEKST JEDNOLITY 31.07.2020