Trzecie postępowanie na sprzedaż nieruchomości w Katowicach

Cena minimalna 16 922 267,00 zł netto

 

TRZECIE POSTĘPOWANIE

z dnia 14 grudnia 2021r.

SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH

termin składania ofert

do dnia 10 stycznia 2022 r. do godz. 11:00

 

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH S.A. 

w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach

ADRES: 40-321 Katowice, ul. Miedziana 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000079827, NIP:627-001-18-73, REGON:271980623 kapitał zakładowy 8.106.970 zł (opłacony w całości), dalej także jako „Sprzedający” lub „WPRD”,

ogłasza sprzedaż nieruchomości w Katowicach, przy ul. Miedzianej 5, na które składają się:

1.        prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Miedzianej, obejmującej działkę nr 862/5 o powierzchni 9 475 m2, dla której Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą nr KW KA1K/00125110/8;

2.        prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Miedzianej, obejmującej działkę nr 927/5 o powierzchni 24 416 m2 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i urządzeń, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą nr KW KA1K/00056955/8;

3.        prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Miedzianej, obejmującej działkę nr 926/5 o powierzchni 2 153 m2 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku biurowo-administracyjnego, dla której Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą nr KW KA1K/00125109/8;

Dla wymienionych powyżej nieruchomości (zwanych dalej łącznie „Nieruchomością”), na których ustanowiono prawo użytkowania wieczystego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

FORMA SPRZEDAŻY

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert z kryterium ceny zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ogłoszeniu oraz w zakresie tu nieuregulowanym, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

 

CENA WYWOŁAWCZA

Cena wywoławcza została obniżona – zgodnie z uzyskanymi zgodami korporacyjnymi – i wynosi nie mniej niż: 16 922 267,00  zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych)  netto.

 

WARUNKI UDZIAŁU OFERENTÓW W POSTĘPOWANIU

1.    Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnej oferty w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z napisem „Konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości WPRD S.A. w Katowicach - Miedziana ” w siedzibie Spółki Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w restrukturyzacji w Katowicach, przy ul. Miedzianej 5  w terminie do dnia  10 stycznia 2022 roku, do godziny 11:00. W przypadku przesłania oferty listownie, o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu korespondencji do Sprzedającego.

2.    Oferta powinna zawierać:

a.    nazwę Oferenta, siedzibę lub miejsce zamieszkania, adres, NIP lub PESEL, numer KRS

b.    cenę ofertową netto, nie niższą od ceny wywoławczej

c.     potwierdzenie wniesienia wadium (dokument gwarancji lub protokół przyjęcia depozytu notarialnego, potwierdzenie przelewu)

d.    podpisane zgodnie z reprezentacją Oferenta oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji stanu technicznego, wizualnego i prawnego Nieruchomości z podaniem ich położenia, numerów działek oraz numeru ksiąg wieczystych, a także o akceptacji warunków wynikających z niniejszego ogłoszenia

3.    Oferta winna zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.

4.    W przypadku gdy oferta nie spełnia któregokolwiek z wymogów wskazanych powyżej, Sprzedający wzywa Oferenta do jej uzupełnienia wyznaczając odpowiedni termin. Nieuzupełnienie bądź uzupełnienie oferty po terminie skutkować będzie jej odrzuceniem.

5.    Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować nabycie Nieruchomości w całości przez jednego Oferenta.

6.     W konkursie ofert jako Oferenci nie mogą uczestniczyć:

a.      Członkowie Zarządu Sprzedającego lub jego organu nadzorującego,

b.      Podmiot prowadzący konkurs oraz członkowie jego władz lub organu zarządzającego (jeśli dotyczy),

c.      Osoby, którym powierzono czynności związane z przeprowadzeniem konkursu,

d.      Małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób wymienionych w pkt a, b i c,

e.      Osoby, które pozostają z prowadzącym konkurs w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego konkurs.

7.     Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia konkursu.

 

WADIUM

1.    Warunkiem udziału Oferenta w postępowaniu jest wniesienie wadium przez Oferenta w wysokości 1 043 300,00 złotych (słownie: jeden milion czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych 00/100). Wadium dopuszcza się w formie bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wystawionej przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe, w której jako beneficjent zostanie wskazane Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Termin ważności gwarancji ustala się na dzień 31 marca 2022 r. Możliwym jest również wniesienie wadium w formie depozytu notarialnego. Wówczas wniesienie kwoty wadium nastąpi w ten sposób, że środki zostaną złożone najpóźniej w terminie do dnia złożenia oferty na rachunek depozytowy kancelarii notarialnej (w tytule przelewu należy wpisać: WADIUM konkurs ofert WPRD S.A.), co zostanie potwierdzone notarialnym protokołem przyjęcia do depozytu. Protokół musi wskazywać Sprzedającego jako beneficjenta depozytu notarialnego oraz nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie notariusza do wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Sprzedającego, złożone do dnia 31 marca 2022 r.  Sprzedający dopuszcza również wniesienie wadium w formie przelewu na rachunek Sprzedającego nr rachunku 58 1090 0088 0000 0001 4798 6151 Dla skutecznego wniesienia wadium w pieniądzu konieczne jest uznanie rachunku bankowego Sprzedającego należną kwotą przed dniem upływu terminu składania ofert.

2.    Wadium przepada na rzecz Sprzedającego w razie cofnięcia lub zmiany oferty po rozpoczęciu postępowania lub w razie uchylenia się Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości zgodnie z niniejszym ogłoszeniem i w terminie wskazanym przez Sprzedającego. Przepadek oznacza uprawnienie Sprzedającego do skorzystania z wadium w postaci gwarancji lub depozytu notarialnego, poprzez wydanie pisemnej dyspozycji gwarantowi/notariuszowi do wypłaty kwoty, o której mowa w pkt 1 powyżej (pociągnięcie gwarancji/polecenie wypłaty z depozytu). Przepadek wadium wniesionego w pieniądzu oznacza prawo Sprzedającego do zatrzymania wpłaconej kwoty.

3.    Zwrot wadium wniesionego w formie gwarancji nastąpi poprzez zwrot dokumentu gwarancji  w siedzibie Sprzedającego, w formie depozytu notarialnego poprzez zwrot protokołu przyjęcia depozytu w siedzibie Sprzedającego. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem wadium oraz jego ewentualnym wykorzystaniem ponosi Oferent i nie będą one zwracane przez Sprzedającego. Zwrot wadium wniesionego w formie pieniężnej nastąpi poprzez zwrotny przelew na rachunek bankowy Oferenta, z którego dokonano wpłaty wadium.

4.    Z uwagi na dopuszczalne formy wadium, określone powyżej, nie zostanie ono zaliczone na poczet zapłaty ceny za Nieruchomość, za wyjątkiem wniesienia wadium w formie pieniężnej, które  zostanie zaliczone na poczet zapłaty ceny za Nieruchomość w przypadku przystąpienia przez Oferenta do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości.

 

OGLĘDZINY NIERUCHOMOŚCI

Udział w oględzinach Nieruchomości przed złożeniem oferty jest dopuszczalny na warunkach określonych poniżej. W przypadku podjęcia przez Oferenta decyzji o braku udziału w oględzinach, Oferent nie może w przyszłości wywodzić skutków prawnych i powoływać się na brak wiedzy w zakresie stanu Nieruchomości. Oględzin można dokonać we wszystkie dni robocze począwszy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie Spółki pod numerem telefonu 32 349 16 00. Brak udziału w oględzinach nie wyłącza obowiązku dołączenia do oferty oświadczenia, o którym mowa w części WARUNKI UDZIAŁU OFERENTÓW W POSTĘPOWANIU pkt 2 ppkt d).

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.    Oferent może zwrócić się do Sprzedającego w formie pisemnej lub elektronicznej stosownie do ust. 3 poniżej, o uzyskanie szczegółowych informacji odnoszących się do Nieruchomości w terminie nie późniejszym niż do dnia 3 stycznia 2022r..

2.    Na zadawane przez potencjalnych Oferentów pytania dotyczące bezpośrednio Nieruchomości bądź warunków udziału w konkursie ofert, Sprzedający udzieli pisemnych wyjaśnień zamieszczając treść pytania oraz udzieloną odpowiedź na stronie internetowej Sprzedającego: www.wprdsa.pl/ogloszenia, bez ujawnienia autora pytania.

3.    Wszelkie wnioski i zapytania Oferenci mogą składać drogą elektroniczną, na adres mailowy: sekretariat@wprdsa.pl.

 

TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 10 stycznia 2022 roku w siedzibie Spółki   (ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice), o godzinie 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi na niejawnym posiedzeniu Komisji powołanej przez Sprzedającego do celów przeprowadzenia konkursu ofert.

Sprzedający zastrzega, że do czasu uzyskania wszelkich niezbędnych zgód na dokonanie sprzedaży Nieruchomości w tym m.in. udzielonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne,  nie dokona sprzedaży przedmiotowych nieruchomości, wobec czego podany w ogłoszeniu terminy mogą ulec zmianie.

 

POSTĘPOWANIE PO OTWARCIU OFERT

1.    Okres ważności oferty  rozpoczyna się w dniu złożenia oferty, a kończy się z dniem 31 marca 2022r. z zastrzeżeniem punktów poniżej.

2.    Sprzedający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spełniającej warunki określone w niniejszym ogłoszeniu kierując się przy tym kryterium najwyższej ceny.

3.    W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, spełniającą wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu, Sprzedający pisemnie poinformuje Oferentów o terminie i miejscu kontynuacji konkursu ofert w formie licytacji.

4.    W przypadku wyboru oferty Sprzedający zobowiązuje się poinformować o tym fakcie wszystkich Oferentów. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości w terminie wskazanym przez Sprzedającego oraz uiszczenia ceny jednorazowo w tym samym dniu wyznaczonym przez Sprzedającego.

5.    Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży, do których poniesienia nie jest zobowiązany z mocy prawa Sprzedający, pokrywa Kupujący.

 

ZASTRZEŻENIA SPRZEDAJĄCEGO

1.    Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego ogłoszenia, unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny bądź jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. W takich przypadkach  Oferentom nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.

2.    Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminów przywołanych w niniejszym ogłoszeniu. O wydłużeniu terminów poinformuje w sposób tożsamy z publikacją ogłoszenia.

3.    Sprzedający informuje, że na Nieruchomości ustanowione są zabezpieczenia w postaci hipotek.

4.    Sprzedający informuje, że wobec Sprzedającego toczą się postępowania egzekucyjne, w toku których dokonano zajęcia Nieruchomości.

5.    Sprzedający informuje, że jest w trakcie przyspieszonego postępowania o zawarcie układu z Wierzycielami.

6.    Wobec powyższego Sprzedający informuje oraz zastrzega, iż sposób zapłaty ceny za Nieruchomość może obejmować polecenie wykonania przelewu na rachunek bądź rachunki bankowe wskazanych przez Sprzedającego podmiotów. Sprzedający poucza o treści art. 930 k.p.c.

7.    Sprzedający informuje, że na terenie Nieruchomości obowiązują umowy najmu części Nieruchomości. Sprzedający poucza o treści art. 678 k.c. oraz deklaruje udzielenie dodatkowych informacji w powyższym zakresie na wniosek Oferenta i po zawarciu umowy o zachowaniu poufności.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Sprzedający informuje, że Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach przy ul. Miedzianej 5 jako Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego postępowania i dokonania sprzedaży nieruchomości, zrealizowania obowiązków prawnych (w tym podatkowych) oraz dla zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów w postaci dochodzenia przysługujących Sprzedającemu ewentualnych roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami innych osób. Sprzedający informuje, że dane będą przetwarzane przez okres ważności oferty oraz 6 kolejnych lat, nie krócej jednak niż do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Powyższe dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, oprócz podmiotów wykonujących usługi bezpośrednio na rzecz Sprzedającego.

W stosunku do podanych danych osobowych przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Sprzedający informuje, że podanie powyższych danych jest konieczne dla realizacji niniejszego postępowania i w razie odmowy ich podania nie będzie możliwe jego przeprowadzenie. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa).

 

Załączniki:

1)      Operat szacunkowy Miedziana

2)      Operat szacunkowy Miedziana załączniki

3)      Wyższy Urząd Górniczy Informacja

4)      Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Zaświadczenie

5)      Wypis z kartoteki budynków (1) 927/5

6)      Wypis z kartoteki budynków (2) 862/5

7)      Wypis z kartoteki budynków (3) 926/5

8)      Wypis z rejestrów gruntów (1) 926/5

9)      Wypis z rejestrów gruntów (2) 862/5

10)    Wypis z rejestrów gruntów (3) 927/5

11)    Wyrys z mapy ewidencyjnej 862/5

12)    Wyrys z mapy ewidencyjnej 927/5

13)    Zaświadczenie plan zagospodarowania

14)    Zaświadczenie obszar rewitalizacji

15)    Projekty koncepcji zagospodarowania terenu

16)    Opinia geotechniczna

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png 20211214_TRZECIE POSTEPOWANIE_ogłoszenie_sprzedaż_MIEDZIANA_publikacja 0-Treść ogłoszenia
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png operat-szacunkowy-miedziana 1-Operat szacunkowy Miedziana
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png operat-szacunkowy-miedziana-zalaczniki 2-Operat szacunkowy Miedziana załączniki
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png wyzszy-urzad-gorniczy-informacja 3-Wyższy Urząd Górniczy Informacja
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png wojewodzki-urzad-ochrony-zabytkow-zaswiadczenie 4-Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Zaświadczenie
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png wypis-z-kartoteki-budynkow-1-927-5 5-Wypis z kartoteki budynków (1) 927/5
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png wypis-z-kartoteki-budynkow-2-862-5 6-Wypis z kartoteki budynków (2) 862/5
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png wypis-z-kartoteki-budynkow-3-926-5 7-Wypis z kartoteki budynków (3) 926/5
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png wypis-z-rejestrow-gruntow-1-926-5 8-Wypis z rejestrów gruntów (1) 926/5
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png wypis-z-rejestrow-gruntow-2-862-5-1 9-Wypis z rejestrów gruntów (2) 862/5
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png wypis-z-rejestru-gruntow-3-927-5 10-Wypis z rejestrów gruntów (3) 927/5
Pobierz # wyrys-z-mapy-ewidencyjnej-862-5 11-Wyrys z mapy ewidencyjnej 862/5
Pobierz # wyrys-z-mapy-ewidencyjnej-927-5 12-Wyrys z mapy ewidencyjnej 927/5
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png zaswiadczenie-plan-zagospodarowania 13-Zaświadczenie plan zagospodarowania
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png zaswiadczenie-obszar-rewitalizacji 14-Zaświadczenie obszar rewitalizacji
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png 21105-ktw-wprd-prezentacja 15-Projekty koncepcji zagospodarowania terenu
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png 21105-ktw-wprd-pzt-koncepcja-1
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png 21105-ktw-wprd-pzt-koncepcja-2
Pobierz # 21105-ktw-wprd-wizualizacja-15112021
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png progeo-1 16-Opinia geotechniczna firmy PROGEO
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png progeo-2
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png chemia
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png czesc-graficzna