Zaproszenie do składania ofert na Kompleksowe doradztwo przy sprzedaży nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Miedzianej

Zarząd
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach

zaprasza podmioty zajmujące się kompleksową obsługą rynku nieruchomości komercyjnych do składania ofert w zakresie:

wsparcia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach przy sprzedaży nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Miedzianej.  

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Kompleksowe doradztwo przy sprzedaży nieruchomości położonych

w Katowicach przy ul. Miedzianej

 

1.   Termin realizacji: niezwłocznie, z zastrzeżeniem zawarcia umowy nie później niż 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze Oferty

2.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis ich spełnienia:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada doświadczenie i wiedzę poparte jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym w zakresie kompleksowego doradztwa, w tym przygotowywanie modeli biznesowych dla projektów deweloperskich o funkcji komercyjnej (magazynowej, biurowej, handlowej, i in.), opracowanie analizy efektywności projektu, lub zrealizował projekt deweloperski o funkcji komercyjnej.

Mile widziane referencje.

3. Kryteria wyboru oferty stanowi:

Cena brutto wpisana kwotowo (ryczałt) – waga 80%

Doświadczenie i wyniki (referencje) – waga 10 %

Termin realizacji (rozumiany jako gotowość do świadczenia usług) – waga 10 %

4. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

a)        Nazwę i adres wykonawcy

b)        Potwierdzenie spełnienia warunków udziału

c)        Oświadczenie o gotowości do zawarcia umowy o współpracy w zakresie przedmiotowej oferty

d)        Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności;

e)        Wartość oferty  netto oraz cenę brutto (ryczałt), z wyszczególnieniem stawki podatku VAT ze wskazaniem warunków płatności i przewidywanego terminu realizacji zadania

5. Realizacja zadania - współpraca

Realizacja zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.

 

Informacji dodatkowych na temat zbywanej nieruchomości można uzyskać na stronie

http://wprdsa.pl/aktualnosc/192/drugie-postepowanie-na-sprzedaz-nieruchomosci-w-katowicach

 

Wszelkie informacje dodatkowe dotyczące zaproszenia do składania ofert można uzyskać w godzinach od 7.00 do 15.00, telefonicznie pod nr telefonu (32) 349-16-00 lub (32) 203-90-33; drogą elektroniczną: sekretariat@wprdsa.pl;

 

Zainteresowani proszeni są o złożenie lub przesłanie pisemnych kompletnych ofert

do dnia 8 grudnia 2021 roku do godz. 13.00

w zamkniętych kopertach z adnotacją:

"Oferta na kompleksowe doradztwo w zakresie sprzedaży nieruchomości MIEDZIANA”

na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w restrukturyzacji 40-321 Katowice, ul. Miedziana 5

 

Oferty niespełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi niejawnie dnia 8 grudnia 2021 roku o godzinie 13.30.

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w restrukturyzacji zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia, odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.