Zapytanie ofertowe „Obsługa płacowa pracowników”

Katowice, dnia 09 listopada 2021 r.

UWAGA

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. wydłuża termin składania ofert.

Ponadto Komisja informuje, iż otwarcie ofert nastąpi 09 listopada 2021 r.

Zapytanie ofertowe

„Obsługa płacowa pracowników”

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. poszukuje do współpracy firmy w związku z planami outsourcingu zadań obsługi płacowej.         

Zakres zadań będzie obejmował w szczególności:

  • sporządzanie list płac,
  • sporządzanie rachunków do umów zleceń,
  • rozliczanie zwolnień lekarskich,
  • wyliczanie należnego ekwiwalentu za urlop,
  • naliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4,
  • wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie do ZUS,
  • sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach (PIT-11, PIT-8B),
  • sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R,
  • przygotowywanie zgłoszeń (wygłoszeń) do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników i członków ich rodzin.

Oferta cenowa powinna zwierać stawkę ryczałtową dla 50 umów o pracę i 10 umów zlecenia oraz stawkę za każdą kolejną umowę o pracę/zlecenia.

Oferent zapewnia system „SYMFONIA FORTE KADRY-PŁACE”, a Spółka otrzymuje odpłatny dostęp jako użytkownik. 

Prosimy o podanie w ofercie cen netto i brutto.

Oferent powinien posiadać opłaconą polisę OC z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz niezbędne uprawnienia w tym zakresie.  

Oferta powinna również zawierać oświadczenie Podmiotu o gotowości do przystąpienia do świadczenia usług w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze jego oferty.

Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Obsługa płacowa pracowników” w siedzibie Spółki Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. przy ul. Miedzianej 5, 40-321 Katowice w terminie do dnia 09 listopada 2021 r. do godziny 12.00 w pokoju 206 (Sekretariat).  W przypadku przesłania oferty listownie liczy się data wpływu do Spółki. 

Ewentualne pytania prosimy przesłać na adres: sekretariat@wprdsa.pl.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi podmiotami.

 

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Zapytanie ofertowe Obsługa płacowa Treść ogłoszenia z dnia 2021-10-22