Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wstępnej koncepcji architektonicznej (projekt urbanistyczny) nieruchomości

Zarząd
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A.

z siedzibą w Katowicach

zaprasza firmy zajmujące się kompleksową obsługą rynku nieruchomości komercyjnych

do składania ofert w zakresie:

przygotowania koncepcji architektonicznej nieruchomości Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. położonych w Katowicach przy ul. Miedzianej.  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje

1.   Wykonanie wstępnej koncepcji architektonicznej (projekt urbanistyczny) nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Miedzianej obejmujących obszar działki nr 862/5 o powierzchni 9 475 m2, (KW nr  KA1K/00125110/8), działki nr 927/5 o powierzchni 24 416 m2 (KW nr KA1K/00056955/8), działki nr 926/5 o powierzchni 2 153 m2 (KW nr KA1K/00125109/8), łącznie obejmujących 36044 m2. Koncepcja ma obejmować nie mniej niż dwa projekty z planem zagospodarowania przestrzeni i propozycją (koncepcją) możliwości zagospodarowania terenu. Projekty mają uwzględniać lokalizację obiektów o charakterze komercyjnym ewentualnie prezentować propozycje budynków o charakterze użytkowo-mieszkaniowym.

 

Koncepcja ma prezentować wstępne opracowanie, w których określona zostanie technologia budowy, rozmieszczenie obiektów, rodzaj konstrukcji. Możliwe jest przedstawienie kilku możliwych wariantów proponowanych rozwiązań. Projekt ma stanowić opis ogólnikowy zawierający część opisową i graficzną. Możliwe jest prezentowanie fotografii podobnych do proponowanych rozwiązań z wyraźnym oznaczeniem miejsca przedstawionego na fotografii i źródła pozyskania. Projekt ma prezentować wyobrażenie propozycji efektu końcowego, z przedstawieniem brył budynków, układu i rozmieszczenia poszczególnych obiektów.

Wykonawca przenosi na Zmawiającego całość majątkowych praw autorskich do sporządzonej koncepcji, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich.

2.   Termin realizacji: niezwłocznie

3.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis ich spełnienia:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia architektoniczne w okresie ostatnich dziesięciu (10) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy (3) usługi, których zakres obejmował projekt koncepcyjny dla projektów deweloperskich o funkcji komercyjnej (magazynowej, biurowej, handlowej, i in.) lub zrealizował co najmniej trzy (3) projekty koncepcyjne o funkcji komercyjnej o obszarze nie mniejszym niż 20000m2.

3. Kryteria wyboru oferty stanowi:

Cena brutto (C-cena) – waga 100%.

Punkty w niniejszym kryterium przyznane zostaną wg następującego wzoru:

Cena (liczba punktów) = (Najniższa cena brutto w ofercie/Cena brutto oferty badanej)*100

4. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

a)        Nazwę i adres wykonawcy;

b)        Referencje potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

c)        Oświadczenie o terminie wykonania i realizacja zadania wraz z gotowością do zawarcia umowy o współpracy w zakresie przedmiotowej oferty

d)        Potwierdzenie posiadania uprawnień architektonicznych w zakreślonym okresie

e)        Wartość oferty (netto) oraz cenę brutto, z wyszczególnieniem stawki podatku VAT ze wskazaniem warunków płatności

 

Wszelkie informacje dodatkowe dotyczące zaproszenia do składania ofert można uzyskać w terminie do 2 dni od daty ukazania się ogłoszenia w godzinach od 7.00 do 15.00, telefonicznie pod nr telefonu (32) 349-16-00 lub (32) 203-90-33; drogą elektroniczną: sekretariat@wprdsa.pl;

 

Zainteresowani proszeni są o złożenie lub przesłanie pisemnych kompletnych ofert

do dnia 22 października 2021 roku do godz. 9.00

w zamkniętych kopertach z adnotacją:

"Oferta na wstępny projekt koncepcyjny nieruchomości Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A.”

na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

40-321 Katowice, ul. Miedziana 5

 

Oferty niespełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi do dnia 22 października 2021 roku o godzinie 9.30.

 

O wyborze oferty Zamawiający przekaże informacje za pośrednictwem strony www.wprdsa.pl/ogloszenia

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia, odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.