Zaproszenie firmy audytorskich do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 26/X/2021 z dnia 01.09.2021 r.
 

Rada Nadzorcza
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach

zaprasza firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022

Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach (WPRD S.A.)

oraz

sporządzenie pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1.      Badanie sprawozdania finansowego WPRD S.A. za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 wraz z dostarczeniem pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Oferta dotycząca badania sprawozdania finansowego WPRD S.A. powinna uwzględniać rozszerzony zakres badania wynikający z wymagań określonych w art. 44 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.). Rezultat tego rozszerzonego zakresu badania powinien znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich zapisach sprawozdania z badania bądź odrębnego, dodatkowego dokumentu z badania sprawozdania finansowego.

2.      Zobowiązanie biegłego rewidenta w razie potrzeby do obecności na Walnym Zgromadzeniu WPRD S.A., zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 oraz rok obrotowy 2022, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Koszty uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ponosi biegły rewident.

3.      Zobowiązanie biegłego rewidenta do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania. Dopuszcza się możliwość konieczności uczestnictwa biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

4.      Przekazanie przez biegłego rewidenta do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

Wszelkie informacje dodatkowe dotyczące zaproszenia do składania ofert można uzyskać w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w godzinach od 700 do 1500 , telefonicznie pod nr telefonu 600-467-916, 697-091-700, (32) 349-16-00, (32) 203-90-33 lub (32) 259-90-36; drogą elektroniczną: sekretariat@wprdsa.pl; b.zientek@wprdsa.pl; b.gladczak@wprdsa.pl;

Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez firmy audytorskie prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

 

Oferta powinna zawierać w szczególności:

1)      informacje o firmie audytorskiej:

a)      forma prowadzonej działalności,

b)      wpis na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach), 

c)      informację o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania Spółki,

d)      dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, w szczególności w branży, w której działają Spółki (sektor energetyczny oraz budownictwa drogowego i energetycznego);

e)      poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, ubezpieczenie biegłych rewidentów od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności;

2)      oświadczenie firmy audytorskiej o:

a)    spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,

b)    dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania,

c)    wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;

3)      oświadczenie o gotowości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu WPRD S.A. oraz na posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu;

4)      cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania w rozbiciu na badane lata;

5)      wskazanie warunków płatności;

6)      określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;

7)      wskazanie metod i terminów prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego (badanie wstępne, ostateczne, udziału w inwentaryzacji).

Przedłożenie sprawozdań z przeprowadzonych badań, powinno nastąpić nie później niż: dla sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 do dnia 31 marca 2022 roku, dla sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 do dnia 31 marca 2023 roku.

Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą sprawozdań z badania w danym roku.

Zainteresowani proszeni są o złożenie lub przesłanie pisemnych kompletnych ofert do dnia 23 września 2021 roku do godz. 1500 w zamkniętych kopertach z adnotacją:

"Oferta na badanie sprawozdania finansowego

Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A.

za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022”

na adres:
Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A.

40-321 Katowice, ul. Miedziana 5

 

Oferty niespełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi do dnia 30 września 2021 roku.

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia, odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.