Sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3-POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

40-321 Katowice, ul. Miedziana 5

ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację)

 

Zarząd WPRD S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Miedziana 5 ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji na:

 

sprzedaż nieruchomości

usytuowanej w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

w skład której wchodzą:

 

prawo wieczystego użytkowania gruntu - działka nr 1834/76 o powierzchni 2237 m² (słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem metrów kwadratowych) dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KA1C/00018546/2 wraz z prawem własności znajdujących się na jej terenie:

1) budynku administracyjno - socjalnego (biurowiec) o powierzchni użytkowej 3749 m2 i kubaturze 67482 m3 ,

2) drogi i placu w rejonie budynku socjalno – administracyjnego,

3) linii kablowej 6 kV wraz ze stacją Administracja,

4) przyłącza wodno – kanalizacyjnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3,

5) wymiennikowni CO/CWU w budynku biurowca,

6) systemu sygnalizacji napadu,

7) systemu telewizji dozorowanej Chorzów ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3,

8) szlabanu typu G-4000,

9) transformatora suchego 6/0,4 kV, 250 kVA.

stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położony w Chorzowie, przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 3.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 2.839.300,00 zł (słownie dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100). Cena wywoławcza jest ceną netto do której doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg ustala wadium w wysokości w wysokości 283.930,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści złotych 00/100).

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: PKO BP Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego 80 1020 2313 0000 3902 0552 1481 z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3” w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg ustala postąpienia na kwotę 28.393,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta  dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100).

Termin składania ofert ustala się na dzień 18 stycznia 2021r. do godziny 13 00. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie WPRD S.A. względnie przesłać do dnia 18 stycznia 2021r. do godziny 1300 na adres WPRD S.A. (decyduje data i godzina wpływu). Przedmiot   przetargu oraz dokumenty można oglądać przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 w Chorzowie, w dni robocze od dnia 15 grudnia 2020 r. do dnia 15 stycznia 2021 r. w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 603-922-287.

Oferta złożona do przetargu winna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b) oferowaną cenę,

c) kopię dowodu wpłaty wadium,

d) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,

e) oświadczenie oferenta, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

f) oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych (nie starszy niż 3 miesiące),

h) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

i) kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby.

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione.

Do licytacji nie będzie dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Licytacja odbędzie się w dniu 18 stycznia 2021 roku o godzinie 1400 w siedzibie WPRD S.A. w Katowicach przy ul. Miedzianej 5, w sali konferencyjnej (parter).

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu    własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie   zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomości zostaną przekazane protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

WPRD S.A. w Katowicach zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

 

Zarząd

WPRD S.A.

w Katowicach.

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png OGŁOSZENIE WPRD SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI-20201210