Sprzedaż wyposażenia podstacji P-9A - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Przetarg nierozstrzygnięty brak ofert. 

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Spółka Akcyjna

40-321 Katowice, ul. Miedziana 5

ogłasza przetarg ustny (publiczną licytację)

 

Zarząd WPRD S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Miedziana 5 ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji na:

Sprzedaż prawa własności wyposażenia podstacji P-9A za łączną kwotę nie niższą niż 33.090 zł netto.

W skład wyposażenia podstacji P9A wchodzą:

1.       Zestawienie armatury z rozdzielni P-9a   400V

Lp. Rodzaj armatury elektroenergetyczne Typ/producent Ilość
1.1 Konstrukcja szafowa 14-polowa Elektromontaż 1 szt.
1.2 Odłącznik nożowy OZK 11 szt.
1.3 Odłącznik nożowy ŁOZ 2 szt.
1.4 Odłącznik 2000A Elektromontaż 1 szt.
1.5 Podstawy bezpiecznikowe  z wkładkami 3-faz BM WT-1 29 szt.
1.6 Przekładniki prądowe LUMEL 12 szt.
1.7 Odłącznik 2000A Elektromontaż 1 szt.
1.8 Systemy aluminiowych szyn zbiorczych 60x5 mm Konin 220 m

 

2.       Zestawienie armatury z rozdzielni P-9a   500V

Lp. Rodzaj armatury elektroenergetycznej Typ/producent Ilość
2.1 Konstrukcja szafowa 18-polowa Elektromontaż 1 szt.
2.2 Odłącznik nożowy 400A OZK 17 szt.
2.3 Podstawy bezpiecznikowe  z wkładkami 3-faz BM WT-1 54 szt.
2.4 Przekładniki prądowe LUMEL 32 szt.
2.5 Wyłącznik APU 30 APENA 1 szt.
2.6 Odłącznik szynowy 2000A Elektromontaż 4 szt.
2.7 Systemy aluminiowych szyn zbiorczych 60x5 mm Konin 160 m

 

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 33.090 zł (słownie trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych). Cena wywoławcza jest ceną netto do której doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg ustala wadium w wysokości 3.309 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewięć złotych).

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: PKO BP Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego 80 1020 2313 0000 3902 0552 1481 z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na sprzedaż wyposażenia podstacji P-9A” w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg ustala postąpienia na kwotę 330 zł (słownie: trzysta trzydzieści złotych).

Termin składania ofert ustala się na dzień 29 listopada 2019 r. do godz. 14.00. Oferty w zamkniętych kopertach   należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie WPRD S.A. względnie przesłać do dnia 29 listopada 2019 r. do godz. 14.00 na adres WPRD S.A. (decyduje data i godzina wpływu). Przedmiot przetargu oraz dokumenty można oglądać, w dni robocze od dnia 04 listopada 2019 r. do dnia 29 listopada 2019 r. w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (32) 203-90-33.

Oferta złożona do przetargu winna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b) oferowaną cenę,

c) kopię dowodu wpłaty wadium,

d) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,

e) oświadczenie oferenta, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

f) oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych (nie starszy niż 3 miesiące),

h) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

i) kserokopię dokumentu potwierdzające tożsamość osoby,

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione.

Do licytacji nie będzie dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Licytacja odbędzie się w dniu 02 grudnia 2019 o godz. 14.00 w siedzibie WPRD S.A. w Katowicach przy ul. Miedzianej, w sali konferencyjnej (parter).

Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny przed wydaniem przedmiotu przetargu. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we   wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Przedmiot przetargu zostanie przekazany protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po zapłaceniu ceny.

WPRD S.A. w Katowicach zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Zarząd

WPRD S.A.

w Katowicach

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png 2831_001 Skan ogłoszenia - Przetarg na sprzedaż wyposażenia podstacji P-9A