Sprzedaż ruchomości, tj. sieci kanalizacji deszczowej usytuowanej w Katowicach rejon ul. Żelaznej

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Spółka Akcyjna

40-321 Katowice, ul. Miedziana 5

ogłasza  przetarg ustny (publiczną licytację)

 

Zarząd WPRD S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Miedziana 5 ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji na:

 sprzedaż ruchomości tj  sieci  kanalizacji  deszczowej usytuowanej w  Katowicach  rejon  ul.  Żelaznej

 o  następujących  parametrach   technicznych  W-16  Ø 150  o  długości  30 mb,  dwie  studnie.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 1.920.00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset dwadzieścia  złotych 00/100 groszy). Cena wywoławcza jest ceną netto do której doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg ustala wadium w wysokości w wysokości 192,00 zł (słownie:   sto  dziewięćdziesiąt dwa złote, 00/100 groszy).

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: PKO BP Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego numer konta 80 1020 2313 0000 3902 0552 1481 z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na sprzedaż   sieci   kanalizacji  deszczowej usytuowanej w Katowicach   rejon ul.   Żelaznej ” w terminie do dnia  7 października  2018 r do
godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg ustala postąpienia na kwotę 20,00 zł (słownie: dwadzieścia  złotych 00/100 groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 10 października   2018 r. do godziny 14 00. Oferty w zamkniętych kopertach  należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie WPRD S.A. względnie przesłać do dnia 10 października   2018 r. do godziny 1400  na adres WPRD S.A. (decyduje data i godzina wpływu). Przedmiot przetargu oraz dokumenty można oglądać w dni robocze od dnia8 września   2018 do dnia 7 października  2018 r.
w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 32/203-90-33

Oferta złożona do przetargu winna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b) oferowaną cenę,

c) kopię dowodu wpłaty wadium,

d) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,

e) oświadczenie oferenta, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

f) oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych (nie starszy niż 3 miesiące),

h) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

i) kserokopię dokumentu potwierdzające tożsamość osoby,

j) oświadczenie o zapoznaniu się z Specyfikacją Sprzedawanych Aktywów.

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane – podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione.

Do licytacji nie będzie dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Licytacja odbędzie się w dniu 12 października 2018  roku o godzinie 1400  w siedzibie WPRD S.A. w Katowicach przy ul. Miedzianej 5 , w sali konferencyjnej ( parter).

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia  na podstawie  faktury VAT.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi   po  zapłaceniu   ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Szczegóły przeprowadzanego przetargu zawarte są w Specyfikacji Sprzedawanych Aktywów umieszczonej na stronie  www. wprdsa.pl

WPRD S.A. w Katowicach zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

  

Zarząd

WPRD S.A.

w Katowicach