Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU ZWSE Białystok

 

 

Rada Nadzorcza Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o.

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U z 2003 r. Nr 55, poz. 476, z poźn. zm.) ogłasza:

 

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU

 

Pisemne zgłoszenie kandydatów należy przesłać na adres Spółki (ZWSE Białystok Sp. z o. o., ul. Bitwy Białostockiej 8, 15-103 Białystok) lub złożyć w Sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Sp. z o.o.”., w terminie do dnia 19 marca 2018 r. do godziny 15:00. O dochowaniu terminu decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Zarządu Spółki.

 

Kandydat składa zgłoszenie, zawierające:

1.        list motywacyjny, w tym adres do korespondencji i telefon kontaktowy,

2.        CV z opisem pracy zawodowej; w przypadku osób, które pełniły/pełnią funkcję członka zarządu w spółkach z udziałem Skarbu Państwa – wskazanie podmiotu oraz okresów pełnienia funkcji wraz z informacją o uzyskaniu absolutorium,

3.        kopię dowodu osobistego,

4.        oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy kandydata – odpisy mogą być poświadczone przez kandydata; w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały lub urzędowe odpisy poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

5.        zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o przedstawieniu dokumentu najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

6.        założenia strategii działalności Spółki na lata 2018-2021,

wraz z oświadczeniami o:

1.        ukończeniu studiów wyższych,

2.        posiadaniu co najmniej 5-letniego stażu pracy,

3.        korzystaniu z pełni praw publicznych,

4.        posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

5.        nienaruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych określonych w przepisach prawa,

6.        złożeniu Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu uprzednio oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa  państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.,

7.        wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

 

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 21 marca 2018 r.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będę prowadzone w terminie do dnia 30 marca 2018 r. w siedzibie Zarządu Spółki. O zakwalifikowaniu do postępowania i terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie co najmniej 5 dni przed terminem rozmowy. Nieobecność kandydata w wyznaczonym terminie rozmowy kwalifikacyjnej traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w postępowaniu.

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem oceniane będą w szczególności zagadnienia określone w § 9 ust. 2 oraz 4 do 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476, z późn. zm.) oraz założenia strategii działalności Spółki na lata 2018-2021 proponowanej przez kandydata.

 

Informacje o Spółce (Umowa Spółki, schemat organizacyjny Spółki, dane finansowe za 2016 r., przekazywane z mocy prawa do sądu rejestrowego, F-01 za okres I-XII 2017 r.) dostępne będą do wglądu w Sekretariacie Zarządu Spółki w terminie do 16 marca 2018 r. w godz. 9:00-14:00, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

 

Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone w każdym czasie, bez podania przyczyn, bez wyłonienia kandydata.