Działki ul. Nowa

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Spółka Akcyjna

40-321 Katowice

ul. Miedziana 5

ogłasza  przetargi ustne (publiczne licytacje)

 na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu

usytuowanych w Chorzowie przy ul. Nowej

 

Zarząd WPRD S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Miedzian 5, 40-321 Katowice, przy        zastosowaniu        przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 981 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia    sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie przetargów ustnych w drodze publicznej licytacji na:

 

Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości usytuowanej w Chorzowie przy ul. Nowej w skład której wchodzą:

 1. działka nr 1471/60, o powierzchni 749 m² (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych), niezabudowana o wartości wynoszącej 21.500,00 zł (słownie dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy 00/100 groszy),

 2. działka nr 1472/60, o powierzchni 1525m² (słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia pięć metrów kwadratowych), niezabudowana o wartości wynoszącej 47.700,00 zł (słownie czterdzieści siedem tysięcy siedemset złotych 00/100 groszy),

 3. działka nr 1732/59, o powierzchni 793 m² (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe),  niezabudowana o wartości wynoszącej 22.800,00 zł (słownie dwadzieścia dwa tysięce osiemset złotych 00/100 groszy)

 4. działka nr 1733/60,  o powierzchni 1485 m² (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), niezabudowana o wartości wynoszącej 46.400,00 zł  (słownie czterdzieści sześć tysięcy czterysta złotych 00/100 groszy),

  łącznej powierzchni 4.552 m2 (słownie: cztery tysięce pięćset pięćdziesąt dwa metry kwadratowe), objętych Księgą Wieczystą Nr KA1C/00006452/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 1. Cena wywoławcza obejmująca całość wymienionych działek  stanowi  netto kwota 138.400,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych 00/100 groszy).

  W przypadku braku oferentów na nabycie całości wyżej wymienionych działek dopuszcza się ich zbycie       rozłącznie.

 2. Cena wywoławcza obejmująca działkę nr  1471/60 stanowi  netto kwota  21.500,00 zł  (słownie dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy),

 3. Cena wywoławcza obejmująca działkę nr 1472/60 stanowi  netto kwota  47.700,00 zł  (słownie czterdzieści siedem tysięcy siedemset złotych 00/100 groszy),

 4. Cena wywoławcza obejmująca działkę nr  1732/59  stanowi  netto kwota  22.800,00 zł (słownie dwadzieścia dwa tysięce osiemset złotych 00/100 groszy),

 5. Cena wywoławcza obejmująca działkę nr  1733/60  stanowi  netto kwota 46.400,00 zł  (słownie czterdzieści sześć tysięcy czterysta złotych 00/100 groszy).

  Cena wywoławcza jest ceną netto do której doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi        przepisami.

  Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest :

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetargi ustala następujące wysokości wadiów w zależności do którego przetargu    oferent       przystępuje::

 • wadium na zbycie całości w/w działek wysokości 13.840,00 zł (słownie trzynaście tysięcy osiemset        czterdzieści złotych).

 • wadium na zbycie działki  nr 1471/60  w wysokości 2.150, 00 zł ( słownie dwa tysiące sto pięćdziesiąt zł 00/100 groszy)

 • wadium na zbycie działki  nr 1472/60  w wysokości 4.770, 00 zł ( słownie cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt zł 00/100 groszy),

 • wadium na zbycie działki  nr 1732/59 w wysokości 2.280, 00 zł ( słownie dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt zł 00/100 groszy),

 • wadium na zbycie działki  nr 1733/60 w wysokości 4.640, 00 zł ( słownie cztery tysiące sześćset czterdzieści zł 00/100 groszy),

  Wadium należy wpłacić na konto: mBank SA Katowice 85 1140 1078 0000 4009 25 wysokościach wyżej        ustalonych z dopiskiem:

 1. „Wadium – Przetarg Działka nr 1471/60, nr 1472/60, nr 1732/59, nr 1733/60,”

 2. Wadium – Przetarg Działka nr 1471/60”,

 3. „Wadium – Przetarg Działka nr 1472/60”,

 4. „Wadium – Przetarg Działka nr 1732/59“

 5. Wadium – Przetarg Działka nr 1733/60“,

  w terminie do dnia 14 sierpnia  2017 r., do godz. 14.00.

  Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

  Ogłaszający przetarg ustala następujące postąpienia:

 1. na całość wymienionych działek w wysokości  1.400,00 zł (słownie jeden tysiąc czterysta złotych 00/100 groszy).

 2. na Działkę nr 1471/60, w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta  złotych 00/100 groszy),

 3. na Działkę nr 1472/60, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100 groszy),

 4. na Działkę nr 1732/59, w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100 groszy),

 5. na Działkę nr 1733/60, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100 groszy

  Termin składania ofert ustala się na dzień 16 sierpnia 2017 r. do godziny 14 00. Oferty w  zamkniętych kopertach należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie WPRD S.A. względnie przesłać do dnia 16 sierpnia  2017 r. do godziny 1400 na adres WPRD S.A.(decyduje data i godzina wpływu).

  Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opisana napisem w zależności do jakiego przetargu oferent   przystępuje::

 • Przetarg Działka nr 1471/60, nr 1472/60, nr 1732/59, nr 1733/60,”

 • „Przetarg Działka nr 1471/60”,

 • „Przetarg Działka nr 1472/60”,

 • „Przetarg Działka nr 1732/59”,

 • „Przetarg Działka nr 1733/60”.

  Licytacja/e  odbędą się w dniu 17 sierpnia 2017 r. w siedzibie WPRD S.A. w Katowicach przy ul. Miedzianej 5,  40-321 Katowice

 1. na całość wymienionych działek – o godzinie 1100,

 2. na Działkę nr 1471/60 – o godzinie 1200,

 1. na Działkę nr 1472/60” – o godzinie 1300,

 2. na Działkę nr 1732/59” – o godzinie 1400,

 3. na Działkę nr 1733/60” – o godzinie 1500,

  Oferta złożona do w/w przetargów winny zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

 2. oferowaną cenę,

 3. kopię dowodu wpłaty wadium,

 4. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,

 5. pisemne oświadczenie oferenta, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

 6.    pisemne oświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

 7. aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych ( nie starszy niż 3 miesiące),

 8. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

 9.    kserokopię dokumentu potwierdzające tożsamość osoby,

 10.   podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z Specyfikacja sprzedawanych aktywów.

  Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione.

  Do licytacji nie będzie dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Po otwarciu ofert nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena      wywoławcza.

  Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

  Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu    własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu         organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku           komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca    zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie      zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie     zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomości zostaną przekazane protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

  Szczegóły przeprowadzanego przetargu zawarte są w Specyfikacji Sprzedawanych Aktywów umieszczonej na stronie  www. wprdsa.pl

  Nieruchomości oraz dokumenty można oglądać przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3,  w Chorzowie, w dni      robocze od dnia  26  lipca 2017 r. do dnia 11 sierpnia 2017 r. w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 32/3491624.

  Szczegóły przeprowadzanych przetargów  zawarte są w Specyfikacji Sprzedawanych Aktywów umieszczonej na stronie  www. wprdsa.pl

  WPRD S.A. w Katowicach zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania       przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

   

   

  Zarząd

  WPRD S.A.

  w Katowicach.

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Ogloszenie_003