Nieruchomość przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Spółka Akcyjna

40-321 Katowice

ul. Miedziana 5

ogłasza  przetarg ustny (publiczną licytację)

 

Zarząd WPRD S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice, przy  zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 981 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie  określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji na:

 

 sprzedaż  nieruchomości

usytuowanej w Chorzowie przy ul.  Marii Skłodowskiej-Curie 3

w skład której wchodzą:

 

prawo wieczystego użytkowania gruntu - działka nr 1834/76 o powierzchni 2237 m² (słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem metrów kwadratowych) dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KA1C/00018546/2 wraz z prawem własności znajdujących się na jej terenie::

1) budynku administracyjno - socjalnego (biurowiec) o powierzchni użytkowej 3749 m2 i kubaturze 67482 m,

2) drogi i placu w rejonie budynku socjalno – administracyjnego o powierzchni 326,80 m2,

3) linii kablowej 6 kV do stacji Administracja,

4) przyłącza wodno – kanalizacyjnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3,

5) wymiennikowni CO/CWU w budynku biurowca,

6) systemu sygnalizacji napadu w obiektach Elektrowni Chorzów S.A.,

7) systemu telewizji dozorowanej Chorzów ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3,

8) szlabanu typu G-4000.

stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położony w Chorzowie, przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 3,

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 3.384.000,00 zł (słownie trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych, 00/100 groszy). Cena wywoławcza jest ceną netto do której doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest:

1)            złożenie pisemnej oferty,

2)            uiszczenie wadium.

Ogłaszający przetarg ustala wadium w wysokości w wysokości 338.400,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta  złotych,  00/100 groszy).

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: mBank S.A. numer konta 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001 z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3” w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r. do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Ogłaszający przetarg ustala postąpienia na kwotę 33.900,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset złotych, 00/100 groszy).

Termin składania ofert ustala się na dzień 16 sierpnia 2017 r. do godziny 14 00. Oferty w zamkniętych kopertach  należy złożyć w podanym terminie w sekretariacie WPRD S.A. względnie przesłać do dnia 16  sierpnia 2017 r. do godziny 1400 na adres WPRD S.A. (decyduje data i godzina wpływu). Oferta winna być o oznaczona napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Chorzowie przy ul. Marii  Skłodowskiej-Curie 3”. Przedmiot przetargu oraz dokumenty można oglądać przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3,  w Chorzowie, w dni robocze od dnia  26 lipca 2017 r. do dnia 11 sierpnia 2017 r. w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 32/3491624.

Oferta złożona do przetargu winna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

boferowaną cenę,

c) kopię dowodu wpłaty wadium,

d) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,

e) oświadczenie oferenta, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji,

foświadczenia o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,

g) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych ( nie starszy niż 3 miesiące),

h) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

ikserokopię dokumentu potwierdzające tożsamość osoby,

j) oświadczenie o zapoznaniu się z Specyfikacja Sprzedawanych Aktywów.

Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione.

Do licytacji nie będzie dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty. Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu. Do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy złożyli ważne oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Licytacja odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2017  roku o godzinie 1000  w siedzibie WPRD S.A. w Katowicach przy ul. Miedzianej 5.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu    własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst        jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca   zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej  umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie       zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie      zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we   wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomości zostaną przekazane protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Szczegóły przeprowadzanego przetargu zawarte są w Specyfikacji Sprzedawanych Aktywów umieszczonej na stronie  www. wprdsa.pl

WPRD S.A. w Katowicach zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

 

 

Zarząd

WPRD S.A.

w Katowicach.

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Ogloszenie_002
Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png SPECYFIKACJA_002