Ogłoszenie 4. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych.

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

W § 3 Uchwały Nr 60/IX/2017 pkt IV otrzymuje nowe brzmienie:

 

IV Oferta powinna zawierać:

  1. informacje o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach), o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,

  2. oświadczenie firmy audytorskiej o:

   - spełnianiu wymogów niezależności, o której mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,

   - dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania,

   - wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach.

  3. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania – przy czym wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych, tj. cenę (netto, VAT, brutto) za badanie jednostkowych sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań o badanych sprawozdaniach finansowych, odrębnie dla każdej spółki i sprawozdania skonsolidowanego oraz cenę łączną,

  4. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,

  5. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,

  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy WPRD S.A i Zgromadzeniach Wspólników ZWSE Białystok Sp. z o.o. zatwierdzających sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 oraz posiedzeniach Rad Nadzorczych,

  7. warunki płatności,

  8. informacje o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych, w tym w spółkach z sektora energetycznego oraz budownictwa drogowego i energetycznego,

  9. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

Data ogłoszenia: 2017-09-28

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Katowicach, ul. Miedziana 5, 
wpisana przez Sąd Rejonowych Katowice-Wschód w Katowicach do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079827, 
kapitał zakładowy 8.106.970 zł, w całości wpłacony, NIP 627 001 18 73,


zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na 
przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 następujących Spółek:

1. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
2. Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

i sporządzenia pisemnych sprawozdań z tych badań,

oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WPRD S.A. za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018  
i sporządzenia pisemnych sprawozdań z tych badań. 

I. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie jednostkowych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej WPRD S.A. za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań określających, czy sprawozdania finansowe są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanych jednostek. 
Oferta dotycząca badania jednostkowego sprawozdania finansowego WPRD S.A. z siedzibą w Katowicach powinna uwzględnić rozszerzony zakres badania wynikający z wymagań określonych w art. 44 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.). Rezultat tego rozszerzonego zakresu badania powinien znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich zapisach sprawozdania z badania bądź odrębnego, dodatkowego dokumentu z badania sprawozdania finansowego.

II. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania ostatecznego wraz z przekazaniem sprawozdania z badania jednostkowych sprawozdań finansowych:
Za rok 2017:  – do 31 marca 2018 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego - 15 kwietnia 2018 r.
Za rok 2018: - do 31 marca 2019 r, skonsolidowanego sprawozdania finansowego – do 15 kwietnia 2019 roku.

III. Oczekiwania wobec  firmy audytorskiej:
1. Obecność kluczowego przedstawiciela firmy audytorskiej na posiedzeniach organu opiniującego (Rady Nadzorczej) oraz na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WPRD S.A i Zgromadzeniach Wspólników ZWSE Białystok Sp. z o.o. zatwierdzających sprawozdania finansowe w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.
2. Potrzeba przekazania do wiadomości Radzie Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. Listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółek.


IV. Oferta powinna zawierać:

1. informacje o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach), o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
2. oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnieniu wymogów niezależności, o której mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust. 2. ustawy o biegłych rewidentach),
3. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania – przy czym wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i wymagane kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych, tj. cenę (netto, VAT, brutto) za badanie jednostkowych sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań o badanych sprawozdaniach finansowych, odrębnie dla każdej spółki i sprawozdania skonsolidowanego oraz cenę łączną,
4. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
5. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy WPRD S.A i Zgromadzeniach Wspólników ZWSE Białystok Sp. z o.o. zatwierdzających sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 oraz posiedzeniach Rad Nadzorczych,
7. warunki płatności,
8. informacje o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych, w tym w spółkach z sektora energetycznego oraz budownictwa drogowego i energetycznego,
9. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

V. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie:

”OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2017 i 2018 rok”

Oferty należy składać do dnia 20.10.2017 r. w Sekretariacie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Katowicach ul. Miedziana 5 lub wysłać pocztą albo kurierem (decyduje data wpływu do Spółki). 
Za datę złożenia oferty uważa się datę jej dostarczenia do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

VI. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 30.10.2017 r.


VII. Kryteria wyboru ofert:
1. cena łączna         - 70 %
2. doświadczenie w wykonywaniu badania sprawozdań finansowych, w szczególności w sektorze energetycznym oraz budownictwa drogowego i energetycznego       - 30 %
VIII. Informacje dodatkowe:
1. Wszelkie informacje dodatkowe dotyczące zaproszenia do składania ofert można uzyskać w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia dla:
a) WPRD S.: w godzinach od 700 do 1500 telefonicznie pod nr telefonu (32)349-16-17,  (32)349-16-23 lub (32) 259-90-36; drogą elektroniczną: centrala@wprd.katowice.plb.zientek@wprdsa.plb.gladczak@wprdsa.pl 
b) Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o.: w godzinach od 700 do 1500 telefonicznie pod nr telefonu (85) 675-49-69; drogą elektroniczną: d.korolczuk@elektrownia.chorzow.pl lub sekretariat@zwse.bialystok.pl 
2. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez firmy audytorskie prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
3. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu wyboru firmy audytorskiej oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
4. Wybór uprawnionego podmiotu dokonany zostanie przez uprawnione organy Spółek.
5. O wynikach przeprowadzonego postępowania oferent, którego oferta zostanie przyjęta, będzie powiadomiony o tym fakcie pisemnie listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w terminie 14 dni licząc od dnia dokonania wyboru oferty.

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Badanie_jednostowe_spolek_2017-2018-ver20171012 Treść ogłoszenia