Zapytanie ofertowe „Księga rachunkowa – pełna księgowość”

Katowice, dnia 02 listopada 2021 r.

UWAGA

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. wydłuża termin składania ofert.

Ponadto Komisja informuje, iż otwarcie ofert nastąpi 09 listopada 2021 r.

 

Zapytanie ofertowe

„Księga rachunkowa – pełna księgowość”

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. poszukuje do współpracy firmy w związku z planami outsourcingu zadań finansowo-księgowych.

Zakres zadań będzie obejmował w szczególności:

  • prowadzenie księgi rachunkowej,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia),
  • sporządzanie i składanie do Urzędu Skarbowego zeznań rocznych (CIT-8),
  • rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku,
  • opracowywanie zmian polityki rachunkowości oraz planu kont,
  • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT,
  • sporządzanie i składanie do Urzędu Skarbowego raportów JPK.

Prosimy o podanie w ofercie stawki ryczałtowej miesięcznej za opracowanie 500 dokumentów, w tym 300 faktur oraz stawki za każdy kolejny dokument lub rozpoczęty pakiet 50 dokumentów. Dodatkowo prosimy o podanie stawki za zamknięcie roku oraz uczestnictwo w badaniu sprawozdania finansowego. 

Oferent zapewnia system finansowo-księgowy „SYMFONIA FORTE”, a Spółka otrzymuje odpłatny dostęp jako użytkownik.  

Prosimy o podanie w ofercie cen netto i brutto.

Oferent powinien posiadać opłaconą polisę OC z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz niezbędne uprawnienia w tym zakresie.  

Oferta powinna również zawierać oświadczenie Podmiotu o gotowości do przystąpienia do świadczenia usług w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze jego oferty.

Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Księga rachunkowa – pełna księgowość” w siedzibie Spółki Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. przy ul. Miedzianej 5, 40-321 Katowice w terminie do dnia 09 listopada 2021 r. do godziny 12.00 w pokoju 206 (Sekretariat).  W przypadku przesłania oferty listownie liczy się data wpływu do Spółki. 

Ewentualne pytania prosimy przesłać na adres: sekretariat@wprdsa.pl.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi podmiotami.

 

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png Zapytanie ofertowe księga rachunkowa - pełna księgowość Treść ogłoszenia z dnia 2021-10-22