Dla Akcjonariuszy

Katowice, dnia 15.07.2020 r.

 

DN/ 402 /2020

 

                                                                                              AKCJONARIUSZE

                                                                                                  WPRD S.A.

 

 

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000079827, zwołuje na dzień 31 lipca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Krucza 36/Wspólna 6, sala nr 26 o godz. 12.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej na prawach użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Miedzianej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskie-Curie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
     

Proponowane zmiany Statutu Spółki ujęte są w załączniku do niniejszego zwołania

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki w dni robocze od godz. 9:00 do 14:00

 

Pobierz /assets/img/icons/files/pdf.png WPRD -zmiany w Statucie 2020 Załącznik nr 1 do zwołania z dnia 15.07.2020r